Thành viên khác nhận xét Đặng Tiến DŨNG
Điểm uy tín: 0
Chú ý: Nếu bạn đánh giá nhiều lần cho một người, chỉ có lần đánh giá cuối cùng là được tính.
Tổng số đánh giá: 0
 Đánh giá tốt: 0
 Đánh giá bình thường: 0
 Đánh giá không tốt: 0
STT Nội dung Người nhận xét Lúc
Đời Hơn Tôi, Hơn Tiền, Hơn Bạc
Mã số thành viên: 74564
Tham gia từ: 12/11/2011
Điện thoại: 091.336.3.6.3.7
Địa chỉ: Ngã bốn, Khuất Duy Tiến-Nguyễn Trãi
Tỉnh thành: Hà Nội