Đèn ngủ mỹ hàng xưa cũ chất liệu angtimon cao  58 cả bóng chân đế vuông 19.