Bếp dầu hiệu Coleman US còn quá đẹp.
Có cả sổ hướng dẫn đính kèm, có lẽ chưa qua sử dụng.
Rất đáng lưu tâm, sưu tầm.