Kính phố bộ tứ âm nhạc chất liệu đồng. Cao mỗi tượng tầm 29-30cm.
nặng 4kg/bộ 4.
Giá 5500k