Giao lưu 2 bình bằng vỏ đạn 105 ly. Bình tròn cao 37cm, bình hoa cao 29cm. Tất cả lành không thủng nứt.