500k cho cây còi nhôm loại đại và thẻ bài chuẩn xưa 👍