MOCU1/ Giao lưu 9 cái móc, 1 bên triện US, 1 bên triện 1964 ạ.MOCU2/ 6 cái móc, 1 bên triện US, 1 bên triện 1966 ạ.MOCU3/ 5 cái móc,1 bên triện US, 1 bên triện 1968 ạ.MOCU4/ 10 cái móc, 1 bên triện US, 1 bên triện 1969 ạ.