Bình và đĩa xưa chất liệu atimon. Giao lưu 2 món ( 250 ngàn ) bao ship.Kính.
1/    Đdày và đẹp , ngang 16,5cm cao 3cm.


2/ Bình cắm hoa dày và đẹp , cao 14cm ngang miệng 8,5cm .