Máy này cùng hiệu cùng đời với máy Bác Hồ đã từng sử dụng hiện tại đang được lưu giữ tại Bảo Tàng 

Vui lòng gọi : 09988387087 để có thêm hình ảnh và Clip hoạt động của máy