Lọ đồng làm thủ công từ cát tút đạn. Trạm trổ kỉ niệm .dáng đẹp. Cao 18cm đkm 6,5cm kg cách 2 tai 10cm lành tít. Gl