Gl máy ảnh cơ Đức cổ
, hàng nhập trực tiếp còn rất đẹp, máy và tripo có cả bao da. Chóa xòe bóng loáng. Cả bộ deco quá đẹp.