Bạc khối qua sử dụng năm 2000 hoa văn zin hãng có box nhung đỏ ruột trùng năm bxe bén
3150k