Mẫu số 720 :

Cầu khắc:  AO 46-14
Càng phải khắc : 51/4
Càng trái khắc: AO AMERICAM OPTICAL 51/4
Ngang kính: 12,3cm
Giá: 1000.000