Mẫu số 716 :

Cầu khắc:  42-20
Càng phải khắc :  CCentury 606 Roma 923
Càng trái khắc: Century-Roma-42-20 51/2
Ngang kính: 12,5cm
Giá: 500.000