mẫu số : 677
cầu khắc  triện 51-20
càng phải : ELLIPSE 
càng trái : HENRY JULLIEN 40/000 MADE IN FRANCE
ngang kính : 14cm
giá : 2.000.000