mẫu số : 782
cầu có triện
ngang kính : tùy chỉnh
giá : 1.800.000