Mẫu số 4239:

Cầu trên khắc: 1/25 12K GF
Càng phải khắc: DOUBLE OR LAMNINE trện
Càng trái khắc: DOUBLE OR LAMNINE trện
Ngang: 13,5cm
Giá: 3.500.000