Mẫu số : 4209

Cầu trên khắc: UOC 1/10 12K GF
Càng phải khắc:  UOC 1/10 12K GF
Càng trái khắc: UOC 1/10 12K GF
Ngang kính: 13,8 cm
Giá: 2.300.000