Lô kính cổ toàn RayBan USA mạ vàng và bọc vàng

Cây số 01: Rayban Outdoorman hang mạ vàng sx thập niên 1970. Size 62-14

Cây số 02: Rayban Shooter hang bọc vàng 1/10/12KGF. Cầu O lớn  Sản xuất thập niên 1950 – 60. Mắt xanh RB3

Cây số 03: Rayban Aviator bọc vàng 10K.INC càng chun size 58-14. Sản xuất thập niên 1960. Mắt xanh nhạt RB2

Cây số 04: Rayban Shooter hang bọc vàng 1/10/12KGF. Cầu O nhỏ  Sản xuất thập niên 1950. Mắt xanh đen G15

Cây số 05: Rayban Shooter hang bọc vàng 1/10/12KGF. Cầu O lớn  Sản xuất thập niên 1950. Mắt xanh đen G15.

Cây số 06: Rayban Shooter hang bọc vàng 1/10/12KGF. Cầu O nhỏ  Sản xuất thập niên 1950 – 60. Mắt xanh RB3.

Cây số 07: Rayban Aviator bọc vàng 1/10/12KGF. Size 58-14. Kính sx thập niên 1950 – 60.

Cây số 08: Rayban Outdoorman mắt 1 vạch thủy bọc vàng 1/10/12KGF.Kính sx thập niên 1950 – 60.

Cây số 09: Rayban Aviator bọc vàng 1/10/12KGF. Kính sx 1960, size 58-14

Giá: alo ah

SĐT: 0916566826