mẫu số : 661

cầu khắc : triện bọc vàng
càng phải : MOREL
càng trái : 7770 48-20
ngang kính : 12,7cm
giá : 1.700.000