Mẫu Số 4160:

Cầu khắc: OPTIMA 20m/m
Càng phải khắc: 140
Càng trái khắc:  >>MARWITZ<< 140
Ngang: 13,5 cm
Giá: 2.000.000