Thần tài của ai trong mùa WC đây
Nhẫn trường công giáo cổ Northeast
Chất liệu 10k
Cặp đại bàng nhìn máu lửa
Cặp 3939 thần tài còn j bằng
Cặp thập giá má nhìn hong ra
(Già bà rồi lấy j nhìn ra kkaka)
Tất cả có đôi là có xôi ăn hoài heng
Nặng 12,46g (3,32 chỉ) size chuẩn 20mm
Có ALO có giá XO