Tiền Xu Cổ (S)
Sóc Trăng    1 ngày trước    Lưu lại   
Tham gia 7 năm trước
 ĐT: 070.290. xxxx
Chuyển phát nhanh trong nước phí 20k
Mua trên 300k miễn phí gửi trong nước 
Khi nhận được CK trong vòng 24 giờ sẽ gửi hàng 


ĐOÀN THỊ HUỆ
Vietcombank chi nhánh Sóc Trăng 
TK : 0321 000 623 383

BIDV chi nhánh Sóc Trăng 
TK : 7421 0000 165 848

đt : 070.290.7298 (zalo , viber)
14:14 07/T02/2019  
S01 - VN Duy Tân Thông Bảo, hậu Thập Văn - giá k (ĐÃ BÁN)
S02 - VN Thành Thái Thông Bảo, hậu Thập Văn  - giá k  (ĐÃ BÁN)
S03 - VN Thiệu Trị Thông Bảo - giá k  (ĐÃ BÁN)
S04 - VN Tự Đức Thông Bảo, 21mm - giá k  (ĐÃ BÁN)

S05 - Nhật Khoan Vĩnh Thông Bảo, hậu Văn - giá 105k 


S06  - Cao Ly (Triều Tiên) Thường Bình Thông Bảo, 23mm - giá k (đã bán)
S07  - Cao Ly (Triều Tiên) Thường Bình Thông Bảo, 29mm - giá k (đã bán)
S08 - Cao Ly (Triều Tiên) Thường Bình Thông Bảo, 31mm - giá k (đã bán)
S09 - Minh Lợi Dùng Thông Bảo, hậu Li - giá k  (ĐÃ BÁN)
S10 - Minh Vạn Lịch Thông Bảo - giá k   (ĐÃ BÁN)


S11 - Minh Vạn Lịch Thông Bảo - giá 80k 


S12 - Minh Vĩnh Lạc Thông Bảo - giá k  (ĐÃ BÁN)
S13 - Minh Vĩnh Lạc Thông Bảo - giá k  (đã bán)

S14 - Nguyên Phong chữ Triện, 29mm - giá 140k 


S15 - Nam Tống 28mm, xu đẹp  - giá 280k


S16 - Nam Tống 28mm - giá 180k 
S17  - Minh Hồng Võ, xu sắt hiếm - giák (đã bán)

S18  - Cảnh Hưng Thông Bảo, lưng Sơn Nam - giá 380k 


S19   (ĐÃ BÁN)

S20  - Tự Đức mặt sau Lục Vân  - giá 100k


S21 - Tự Đức xu nhỏ 20,5mm đồng đẹp - giá 60k 


S22 - Gia Long, xu chì lưng Thất Phân hiếm - giá 120k 


S23  - Gia Long, xu chì lưng Thất Phân hiếm - giá 120k 


S24 - Nhà Đường Càng Nguyên Trọng Bảo, lưng trăng - giá 150k 


S25 - Đường Quốc Thông Bảo, Ngũ Đời Thập Quốc, xu chữ Triện - giá 360k


S26 - Nam Tống Hoàng Tống, xu lớn 29mm - giá 350k 


S27 - Bắc Tống Chính Hòa, 28mm - giá 120k


S28  - Bắc Tống Chính Hòa, xu lớn 28mm - giá 210k 


S29 - Bắc Tống Nguyên Phù Thông Bảo 30mm - giá 220k


S30 - Nam Tống Thiệu Hy Nguyên Bảo 28mm - giá 150k 


S31 - Tuyên Hòa Thông Bảo, 27mm - giá 120k 


S32 - Tuyên Hòa Thông Bảo, xu lớn 30mm - giá 180k 

S33 -  Bắc Tống, Nguyên Hữu Thông Bảo - giá 350k 


S34 - Bắc Tống, Sùng Ninh Trọng Bảo, 30mm - giá 220k 


S35 - Bắc Tống Sùng Ninh Trọng Bảo 33mm - giá k (đã bán)

S36 - Bắc Tống, Tuyên Hòa Thông Bảo,30mm - giá 360k 


S37  - Tống, Nguyên Phong Thông Bảo, 28mm - giá 240k 


S38 - Nam Tống, Kiến Diện Thông Bảo - giá 170k 


S39 - Nam Tống,Thiệu Định Thông Bảo - giá 200k 


S40  - Thánh Tống Nguyên Bảo - giá 200k 


S41  - Thánh Tống Nguyên Bảo - giá 250k 


S42  - Hy Ninh Trọng Bảo, xu lớn 31mm - giá 240k 


S43  - Khai Nguyên Thông Bảo, lưng Lạc - giá k (đã bán)

S44 Đường Triều, Càn Nguyên Nguyên Bảo, nét chữ lớn, 24mm - giá 150k 


S45 - Đường Triều, Càn Nguyên Nguyên Bảo, nét chữ nhỏ, 22mm - giá 180k 
S46  - Thanh Càn Long, chữ Long dị bản - giá 250k 


S47  - Thanh Thuận Trị Thông Bảo, xu kẽm cực hiếm - giá 330k 


S48 - Hoàng Tống Thông Bảo chữ Triện lớn hiếm - giá 140k 


S49  - Gia Long, lưng Lục Phân - giá k  (đã bán)

S50  - Tự Đức, lưng Lục Phân - giá 95k (đã bán)


S51 - Tự Đức, lưng Lục Phân - giá 95k (đã bán)


S52  - Cảnh Hưng Nội Bảo - giá 350k 


S53  - Cảnh Hưng Trung Bảo, xu hiếm - giá 520k 


S54  - Cảnh Hưng Trọng Bảo - giá 80k 


S55 - Cảnh Hưng Thông Bảo - giá 80k 


S56  - Minh, Chiêu Võ Thông Bảo - giá 110k 


S57 - Minh, Sùng Chinh Thông Bảo - giá k  (ĐÃ BÁN)

S58  - Minh, Hồng Võ Thông Bảo - giá 80k 


S59  - Minh, Hồng Hóa Thông Bảo - giá 85k 


S60  - Minh, Vạn Lịch - giá 80k 

S61 - Đường Khai Nguyên Thông Bảo, chữ Nguyên móc phải - giá k  (ĐÃ BÁN)

S62 - Đường, Khai Nguyên Thông Bảo, mặt sau Hỏa Luân - giá 380k 


S63  - Đời Kim Chính Long - giá k (đã bán)
S64  - Kim Tống, Chánh Long Nguyên Bảo, Chánh nét dài - giá k (đã bán)
S65  - Kim Tống, Chánh Long Nguyên Bảo - giá k (đã bán)

S66 - Nam Tống, Gia Thái Thông Bảo 29mm - giá 330k 


S67 - Nam Tống, Thiệu Hưng Nguyên Bảo 27mm - giá 280k 


S68 - Nam Tống, Khánh Nguyên Thông Bảo 23mm - giá 150k 


S69 - Nam Tống, Kiến Diện Thông Bảo xu lớn 27mm - giá 210k 


S70  - Nam Tống, Kiến Diện Thông Bảo xu lớn 27mm - giá 250k 


S71  - Nam Tống, Kiến Diện Thông Bảo 27mm - giá 280k 


S72  - Bắc Tống, Hoàng Tống Thông Bảo, xu nét lớn hiếm  - giá 130k 


S73  - Bắc Tống, Nguyên Hựu Thông Bảo 28mm - giá 290k 


S74  - Bắc Tống, Thiệu Thánh Nguyên Bảo 28mm - giá 280k 


S75  - Bắc Tống, Chánh Hòa Thông Bảo, 28mm - giá 270k 

S76 - Bắc Tống, Tuyên Hòa Thông Bảo 28mm - giá 280k 


S77 - Bắc Tống, Tuyên Hòa Thông Bảo xu lớn 30mm - giá 380k 


S78 - Bắc Tống, Chánh Hòa Thông Bảo 28mm - giá 280k S79  - Bắc Tống Sùng Ninh Trọng Bảo 33mm - giá 450k 


S80  - Bắc Tông, Nguyên Phong Thông Bảo, lưng trơn 28mm - giá 240k 


S81  - Bắc Tống, Chánh Hòa Thông Bảo xu lớn 31mm - giá 390k 


S82  - Bắc Tông, Nguyên Phong Thông Bảo lưng trơn 28mm - giá 250k 


S83 - Bắc Tống, Nguyên Phong Thông Bảo lưng trơn 29mm - giá 260k 


S84  - Bắc Tông, Nguyên Phong Thông Bảo lưng trơn 29mm - giá 230k 


S85 - Bắc Tống,Thánh Tống Nguyên Bảo, 29mm xu đẹp - giá 280k 


S86  - Bắc Tống, Thánh Tống Nguyên Bảo, Bảo không tay hiếm - giá 260k 


S87  - Bắc Tống, Cảnh Đức Nguyên Bảo, nét chữ nhỏ - giá 220k 


S88  - Bắc Tống, Thánh Tống Nguyên Bảo, nét chữ lớn - giá 210k 


S89 - Bắc Tống, Tống Nguyên Thông Bảo, xu nét chữ hiếm - giá k  (ĐÃ BÁN)

S90 - Bắc Tống, Tuyền Hòa Thông Bảo, 30mm - giá 270k 

S91 - Bắc Tống, Tuyên Hòa Thông Bảo, xu lớn 33mm - giá 750k 


S92  - Bắc Tống, Hy Ninh Nguyên Bảo, nét chữ lớn hiếm - giá 95k 


S93  - Bắc Tống, Thánh Tống Nguyên Bảo, xu đẹp  - gía 80k


S94  - Thanh, Khang Hy 21mm viền nhỏ - giá k (ĐÃ BÁN)
S95 - Thanh, Khang Hy Thông Bảo Triết Giang xu lớn 26mm - giá k  (ĐÃ BÁN)


S96  - Thanh, Khang Hy Thông Bảo Triết Giang 23mm - giá 120k 


S97  - Thanh, Khang Hy Tỉnh Cam Túc - giá 150k 


S98  - Thanh, Khang Hy Thông Bảo Giang Tây - giá 110k 


S99  - Thanh, Khang Hy Thông Bảo Tô Châu - giá 100k 


S100  - Thanh, Càn Long Quí Châu - giá 85k 


S101  - Thanh, Càn Long  Vân Nam - giá k (ĐÃ BÁN)


S102 - Thanh, Càn Long Quảng Tây  - giá 80k


S103  - Thanh, Hàm Phong Thông Bảo, xu cực nhỏ 18mm hiếm - giá k (nhận gạch)
S104  - Thanh, Hàm Phong Thông Bảo, xu cực nhỏ 18mm hiếm - giá k (nhận gạch)

S105  - Nhật, Thiệu Thánh Nguyên Bảo - giá 90k 
S106  - Thanh, Hàm Phong Trọng Bảo xu lớn 38mm - giá 340k 


S107  - Thanh, Hàm Phong Trọng Bảo, xu lớn 38mm - giá 420k 


S108  - An Nam, Tống Nguyên Thông Bảo, hiếm - giá 600k 


S109 - An Nam, Đồng Khánh Thông Bảo - giá k  (ĐÃ BÁN)
S110 - An Nam, Duy Tân Thông Bảo - giá k (ĐÃ BÁN)
S111 - Thanh, Gia Khánh Thông Bảo, 1 xu đồng thau vàng và 1 xu đồng thau đỏ - giá k/2xu (ĐÃ BÁN)
S112 Gia Long Thông Bảo, lưng sao hướng 9h - giá k  (ĐÃ BÁN)

S113  - Gia Long Thông Bảo, lưng trăng sao hướng 9h - giá 130k 


S114 - Thánh Tống Nguyên Bảo, chữ Tống thiếu Vương - giá 350k 


S115  - Thánh Tống Nguyên  Bảo, 23mm, chữ lớn hiếm - giá 220k 


S116  - Thánh Tống Nguyên Bảo 29mm - giá 220k 


S117  - Tống, Đại Quang - giá 85k/1xu (đã bán xu số 2)


S118  - Nhật, Nguyên Phong Thông Bảo - gía 90k 


S119  - Lập Nguyên Thông Bảo, xu chì - giá 250k  


S120  - Hán Nguyên Thông Bảo xu chì - giá k  (đã bán)
S121 - Nguyên Phong Thông Bảo 2 xu - giá 150k/2xu 


S122  - Chính Hòa Thông Bảo 2 xu - giá 150k/2xu 


S123  - An Nam, Hà Tiên Mạc Thiên Tích,Tường Nguyên Thông Bảo - giá 60k 


S124 - An Nam, Hà Tiên Mạc Thiên Tích, Thánh Nguyên Thông Bảo - giá 60k 


S125 - An Nam, Hà Tiên Mạc Thiên Tích, Nguyên Phong Thông Bảo - giá 60k 


S126 - An Nam, Hà Tiên Mạc Thiên Tích, Trị Bình Thánh Bảo - giá k  (ĐÃ BÁN)

S127 - An Nam, Hà Tiên Mạc Thiên Tích, Thiệu Bình Thông Bảo - giá 60k 


S128  - An Nam, Hà Tiên Mạc Thiên Tích, Tường Nguyên Thông Bảo - giá 60k 


S129  Đạo Quang xu lớn - giá k  (ĐÃ BÁN)

S130  - Càn Long - giá 40k 


S131  - Minh, Lợi Dùng Thông Bảo - giá 50k
ĐOÀN THỊ HUỆ
Vietcombank chi nhánh Sóc Trăng
TK : 0321 000 623 383


BIDV chi nhánh Sóc Trăng
TK : 3101 0000 477 816

đt : 070.290.7298 (zalo , viber)
Đăng phản hồi
Bí quyết để giao dịch an toàn
 • Tuân thủ chính sách phòng chống dịch bệnh của cơ quan chức năng
 • Không nên chuyển tiền trước khi nhận hàng
 • Không nên đặt cọc nếu chưa biết rõ người bán
 • Đi đến địa chỉ người bán cùng với 1 người có kinh nghiệm để thẩm định sản phẩm
 • Chọn giao hàng ship COD (thanh toán khi nhận hàng). Nếu khối lượng hàng hóa quá nặng thì người mua có thể thỏa thuận đặt cọc trước để người bán chuyển hàng
 • Về Phố Mua Bán
  Trang web Phố Mua Bán cung cấp dịch vụ đăng tải bản tin mua bán rao vặt đồ sưu tập. Người đăng bản tin chịu mọi trách nhiệm về nội dung đã đăng và giao dịch mua bán
  Để liên lạc với người bán, Quý khách vui lòng xem thông tin liên lạc của người bán trong nội dung bản tin. Thông tin liên lạc ở trong mục dưới đây là của Ban quản lý trang web và không dùng cho mục đích mua bán.
  Quản lý trang web: HKD Cổng Phố (chỉ quản lý website, không bán hàng) - ĐKKD số: 41D8009456 do UBND Quận 4, TP Hồ Chí Minh cấp ngày 05 tháng 10 năm 2017 - Địa chỉ: S41, Tầng 1, Chung cư H3, 384 Hoàng Diệu, Phường 6, Quận 4, Tp Hồ Chí Minh
  Liên hệ hỗ trợ, quảng cáo: Trần Thanh Sang
  Giới thiệu    Hướng dẫn    Bảng giá    Thành viên    Đăng ký    Liên hệ
  Trang web hoạt động tốt nhất với trình duyệt Google Chrome, Mircrosoft Edge và Safari
  Bạn cần đăng nhập lại để có thể truy cập giao diện cũ