Xu đại quan thông bảo
Thời nhà Bắc Tống
Ý nghĩa quan lớn, tiền tài lớn
Lành đẹp
Bao ship