Xu lỗ vuông nhà Thanh trung hoa
Càn Long thông bảo
phát hành thời vua Cao Tông
niên hiệu Càn Long (1736 -1795)
Thuộc 1 trong 5 đồng tiền bộ ngũ đế 
Xu lên ten đẹp
Bao ship