9 đồng tiền xu như trên hình . Giao lưu . Kính.
1

2

3

4

5

6

7

8

9