Shop tiền xu cổ Trung Quốc, Triều Tiên, Nhật Bản

Thông tin mô tả

shop bán xu chất lượng như hình , tư vấn xin liên hệ số điện thoại 0979920094

bên em nhận gạch trong vòng 7-14 ngày, các bác mua hàng cho em xin thêm 20k tiền ship, đơn hàng trên 300k bên em sẽ free ship
https://tienxuco.vn/ 

nhận tiền qua tk vietcombank Hoàng Văn Hoằng: 0591000280446

agribank hoàng văn hoằng 2408205213517

MS1: Đại Trung Thông Bảo bảo 2 chân 450k  ĐÃ BÁN

MS2: Đại Trung Thông Bảo bảo 2 chân ten xanh 500k  ĐÃ BÁN

MS3: Đại Trung Thông Bảo bảo 3 chân bám ten 400k

MS4: Đại Trung Thông Bảo bảo 3 chân thủ hậu triết 680k

MS5: Chí Đại Thông Bảo 350k

MS6: Chí Đại Thông Bảo 450k

MS7: Đại Định Thông Bảo hậu dậu trên góc 12h 450k

MS8: Đại Định Thông Bảo hậu dậu dưới góc 6h hiếm gặp 550k

gal_73830_63eccabc690e4.jpg 

gal_73830_63eccac58a172.jpg

MS9: Gia Hy Thông Bảo hậu tứ 150k ĐÃ BÁN

MS10: Gia Hy Thông Bảo hậu nhị 150k ĐÃ BÁN

MS11: Gia Hy Thông Bảo hậu tứ 150k ĐÃ BÁN

MS12: Khai Hỷ Thông Bảo hậu nguyên 150k

MS13: Khai Hỷ Thông Bảo hậu nhị 150k ĐÃ BÁN

MS14: Khai Hỷ Thông Bảo hậu nhị 150k ĐÃ BÁN

MS15: Thiệu Định Thông Bảo hậu ngũ 100k

MS16: Thiệu Định Thông Bảo hậu lục 180k ĐÃ BÁN

gal_73830_63ed9954a54ca.jpg 

gal_73830_63ed995c1fcfb.jpg  

MS17: Thuần Hy Nguyên Bảo hậu thập chữ nét đẹp 150k ĐÃ BÁN

MS18: Thuần Hy Nguyên Bảo hậu thấp tứ 120k

MS19: Thuần Hy Nguyên Bảo hậu trăng chấm 130k ĐÃ BÁN

MS20: Thuần Hy Nguyên Bảo hậu cửu 70k 

MS21: Thuần Hy Nguyên Bảo hậu thập 70k

MS22: Hàm Thuần Nguyên Bảo hậu nhị 150k

MS23: Gia Thái Thông Bảo hậu nguyên 150k ĐÃ BÁN

MS24: Gia Thái Thông Bảo hậu nguyên 150k ĐÃ BÁN

gal_73830_63ed9b5d88ea6.jpg 

gal_73830_63ed9b667ac8d.jpg 

MS25: Gia Định Thông Bảo hậu nhị 150k ĐÃ BÁN

MS26: Gia Định Thông Bảo hậu thập nhị 130k

MS27: Gia Định Thông Bảo hậu thập nhất 120k ĐÃ BÁN

MS28: Gia Định Thông Bảo hậu tam 100k

MS29: Gia Định Thông Bảo hậu lục 150k ĐÃ BÁN

MS30: Gia Định Thông Bảo hậu tam 140k

MS31: Khánh Nguyên Thông Bảo Hậu ngũ 140k ĐÃ BÁN

MS32: Khánh Nguyên Thông Bảo Hậu lục 160k

gal_73830_63edb1d23b90c.jpg 

gal_73830_63edb1d90bfcb.jpg 

MS33: Thuần Hựu Nguyên Bảo hậu cửu 160k

MS34: Thuần Hựu Nguyên Bảo hậu nhị 180k ĐÃ BÁN

MS35: Thuần Hựu Nguyên Bảo hậu tam 170k ĐÃ BÁN

MS36: Thuần Hựu Nguyên Bảo hậu tam 70k

MS37: Thuần Hựu Nguyên Bảo hậu ngũ chữ nét đẹp 180k

MS38: Khánh Nguyên Thông Bảo hậu ngũ 140k ĐÃ BÁN

MS39: Cảnh Định Nguyên Bảo hậu ngũ 150k ĐÃ BÁN

MS40: Cảnh Định Nguyên Bảo hậu nhị đẹp 190k ĐÃ BÁN

gal_73830_63ee069146c90.jpg 

gal_73830_63ee0698e1151.jpg 

MS41: Hoàng Tống Thông Bảo hậu lục chữ nét ten đẹp 170k

MS42: Hoàng Tống Thông Bảo hậu tam 150k

MS43: Hoàng Tống Thông Bảo hậu nguyên 150k

MS44: Hoàng Tống Thông Bảo hậu ngũ 130k

MS45: Thiệu Hy Nguyên Bảo hậu nguyên 140k

MS46: Thiệu Hy Nguyên Bảo hậu nhị 160k ĐÃ BÁN

MS47: Thiệu Hy Nguyên Bảo hậu nhị 140k ĐÃ BÁN

MS48: Vĩnh Lạc Thông Bảo 100k  ĐÃ BÁN

gal_73830_63ef89468b891.jpg 

gal_73830_63ef894fa576d.jpg 

MS49: Hoàng Tống Thông Bảo ten tím đẹp gặp 40k ĐÃ BÁN

MS50: Hoàng Tống Thông Bảo 20k ĐÃ BÁN

MS51: Hoàng Tống Thông Bảo ten tím chữ nét đẹp 45k ĐÃ BÁN

MS52: Hoàng Tống Thông Bảo ten tím xanh 4 chữ nét cực đẹp 40k ĐÃ BÁN

MS53: Cảnh Đức Nguyên Bảo 20k

MS54: Cảnh Đức Nguyên Bảo tiền nhà bắc tống 4 chữ nét đẹp 35k

MS55: Gia Hựu Thông Bảo ten tím đẹp 30k

MS56: Gia Hựu Nguyên Bảo ten tím đẹp 30k

gal_73830_63f032b503483.jpg 

gal_73830_63f032bcbf6c1.jpg 

MS57: Nguyên Phong Thông Bảo ten tím đẹp 30k

MS58: Thiên Thánh Nguyên Bảo ten tím đẹp 30k ĐÃ BÁN

MS59: Nguyên Hựu Thông Bảo ten tím đẹp 30k ĐÃ BÁN

MS60: Nguyên Hựu Thông Bảo ten tím đẹp 40k ĐÃ BÁN

MS61: Thiên Thánh Nguyên Bảo ten tím đẹp 35k ĐÃ BÁN

MS62: Trị Bình Thông Bảo ten tím 4 chữ nét đđẹ 45k

MS63: Thiệu Thánh Nguyên Bảo ten tím đẹp 30k

MS64: Tường Phù Nguyên Bảo ten tím đẹp 30k

gal_73830_63f035f69889c.jpg 

gal_73830_63f035fd54820.jpg 

MS65: Thánh Tống Nguyên Bảo 30k

MS66: Thánh Tống Nguyên Bảo 4 chữ xanh đẹp 40k

MS67: Chính Hoà Thông Bảo ten tím cực đẹp 35k ĐÃ BÁN

MS68: Hy Ninh Nguyên Bảo ten tím 30k ĐÃ BÁN

MS69: Nguyên Phù Thông Bảo 30k ĐÃ BÁN

MS70: Thiệu Thánh Nguyên bảo 20k

MS71: Chính Hoà Thông Bảo 4 chữ to 30k ĐÃ BÁN

MS72: Hy Ninh Nguyên Bảo ten tím 4 chữ nét đẹp 35k ĐÃ BÁN

gal_73830_63f03821d1c91.jpg

gal_73830_63f03823f37b1.jpg 

MS73: Đại Tống Nguyên Bảo 500k

MS74: Đại Tống Nguyên Bảo hậu nguyên 4 chữ nét đẹp 1000k

MS75: Đoan Bình Nguyên Bảo hậu nguyên 999k

MS76: Đoan Bình Nguyên Bảo hậu nguyên chữ nguyên hơi xấu 650k

MS77: Kiến Viên Thông Bảo tiểu bình 500k

MS78: Kiến Viên Thông Bảo triện triết nhị 100k ĐÃ BÁN

MS79: Sùng Ninh Thông Bảo tiểu bình 700k  ĐÃ BÁN

MS80: Sùng Ninh Thông Bảo 4 chữ nét 1100k ĐÃ BÁN

gal_73830_63f0436a38a94.jpg 

gal_73830_63f0437154f3c.jpg 

MS81: Thiên Hán Nguyên Bảo nhà tiền thục 300k

MS82: Hàm Khang Nguyên Bảo nhà tiền thục 500k

MS83: Hán Nguyên Thông Bảo thời ngũ đại 700k

MS84: Hán Nguyên Thông Bảo thời ngũ đại  700k

MS85: Thuần Hy Nuyên Bảo viết theo lối chữ triện 700k

MS86: Đường Quốc Thông bảo nhà nam đường hiếm gặp 550k

MS87: Chí Chính Thông Bảo Nhà Nguyên cực nét ĐÃ BÁN

MS88: Đại An Nguyên Bảo tiền nhà liêu 830k

gal_73830_63f045488f7ef.jpg 

gal_73830_63f0454fab171.jpg 

MS89: Thọ Xương Nguyên Bảo tiền nhà liêu 1400k

MS90: Thanh Ninh Thông Bảo tiền nhà liêu 1850k

MS91: Hàm Ung Thông Bảo tiền nhà liêu 1200k

MS92: Đại Khang Nguyên Bảo tiền nhà liêu 1650k

MS93: Tuyên Hoà Nguyên bảo 500k

MS94: Tuyên Hoà Nguyên bảo triện 1200k

MS95: Tuyên Hoà Thông bảo lỗ rộng hiếm gặp 500k

MS96: Tuyên Hoà Thông bảo lỗ rộng 300k

gal_73830_63f0498c7effb.jpg 

gal_73830_63f049947b97b.jpg 

MS97: Cảnh Định Nguyên Bảo hậu nguyên đẹp  ĐÃ BÁN

MS98: Thiệu Định Thông Bảo hậu nhị đẹp ĐÃ BÁN

MS99: Gia Thái Thông Bảo hậu nguyên ten xanh đẹp 199k

MS100: Gia Thái Thông Bảo hậu ngũ 130k ĐÃ BÁN

MS101: Gia Định Thông Bảo hậu nhị đẹp  ĐÃ BÁN

MS102: Gia Định Thông Bảo hậu thập nhất 140k

MS103: Khánh Nguyên Thông Bảo hậu lục 130k

MS104: Khánh Nguyên Thông Bảo hậu lục  130k ĐÃ BÁN

gal_73830_63f1938514e2c.jpg 

gal_73830_63f1938cb01aa.jpg 

MS105: Chính Long Nguyên Bảo nhà kim ten xanh chữ nét 100k

MS106: Chính Long Nguyên Bảo nhà kim ten xanh chữ nét 100k

MS107: Thuần Hựu Nguyên Bảo hậu thập 120k

MS108: Thuần Hựu Nguyên Bảo hậu tứ 100k

MS109: Thiệu Hy Nguyên Bảo hậu ngũ 140k

MS110: Thuần Hy nguyên bảo hậu thất 120k

MS111: Thuần Hy nguyên bảo 160k ĐÃ BÁN

MS112: Hàm Thuần Nguyên bảo hậu lục 180k

gal_73830_63f1957f4a4b9.jpg 

gal_73830_63f19587d93b4.jpg 

MS113: Khai Nguyên Thông Bảo tiền cực dày nét đẹp 50k

MS114: Khai Nguyên Thông Bảo hậu trăng  12h 35k 

MS115: Khai Nguyên Thông Bảo hậu trăng up 12h ít gặp 80k

MS116: Khai Nguyên Thông Bảo hậu trăng 6h và 12h 50k

MS117: Khai Nguyên Thông Bảo hậu trăng 6h 45k

MS118: Khai Nguyên Thông Bảo hậu trăng 6h 50k

MS119: Khai Nguyên Thông Bảo hậu trăng 6h 70k

MS120: Khai Nguyên Thông Bảo hậu trăng 7h ít gặp 70k ĐÃ BÁN

gal_73830_63f6f5a2cf293.jpg 

gal_73830_63f6f5aac8643.jpg 

MS121: Chu Nguyên Thông Bảo 250k

MS122: Chu Nguyên Thông Bảo hậu nguyệt 250k

MS123: Khai Nguyên Thông Bảo nhà nam đường 4 chữ nét đẹp 150k ĐÃ BÁN

MS124: Khai Nguyên Thông Bảo nhà nam đường 4 chữ nét ten đẹp 180k

MS125: Đường Quốc Thông Bảo ten nhiều màu sắc đẹp 150k

MS126: Thiệu Hưng Thông Bảo tiền nam tống triết nhị 120k ĐÃ BÁN

MS127: Đại Định Thông Bảo chữ to ten xanh đẹp 199k

MS128: Thuần Hy Nguyên Bảo hậu thập lục rất đẹp nét 180k ĐÃ BÁN

gal_73830_63fdc86c40742.jpg 

gal_73830_63fdc8741041a.jpg 

MS129: Hàm Phong Thông Bảo đường kính to 90k

MS130: hàm phong thông bảo đường kính nhỏ 60k

MS131: Đồng Trị Thông Bảo đường kính nhỏ 80k

MS132: Đồng Trị Thông Bảo đường kính to 130k

MS133: Thuận Trị Thông Bảo hậu không chữ 220k

MS134:  Thuận Trị Thông Bảo không chữ  đường kính to hơn 260k

MS135:  Thuận Trị Thông Bảo  hậu vân nhất ly 260k

MS136: Vạn Lịch thông Bảo 70k

gal_73830_6406b8277859b.jpg 

gal_73830_6406b82eafd73.jpg 

MS137: Thuần Hựu Nguyên Bảo hậu thập 160k

MS138: Thuần Hựu Nguyên Bảo hậu thập nhị 155k

MS139: Gia Định Thông Bảo hậu thập tam 135k

MS140: Gia Hy Thông Bảo hậu nguyên 160k

MS141: Hoàng Tống Nguyên Bảo hậu lục 150k

MS142: Hoàng Tống Nguyên Bảo hậu ngũ 170k

MS143: Khánh Nguyên Thông Bảo hậu ngũ 140k ĐÃ BÁN

MS144: Thiệu Hy Nguyên Bảo hậu nguyên ten xanh đẹp 160k

gal_73830_6406b9dfb749a.jpg 

gal_73830_6406b9e6ad75b.jpg 

MS145: Hoằng Quang Thông Bảo hậu chấm 12h 350k

MS146: Hoằng Quang Thông Bảo mặt sau không chữ hiếm gặp ĐÃ BÁN

MS147: Long Vũ Thông Bảo  ĐÃ BÁN

MS148: Long Vũ Thông Bảo 400k

MS149: Thiên Khải Thông Bảo hậu vân bị sứt nhẹ 350k

MS150: Thiên Khải Thông Bảo đường kính nhỏ không chữ hiếm gặp  ĐÃ BÁN

MS151: Hoằng Trị Thông Bảo chữ nhỏ 450k

MS152: Hoằng Trị Thông Bảo chữ to hiếm gặp  ĐÃ BÁN

gal_73830_64130d1815433.jpg 

gal_73830_64130d1f2d852.jpg 

MS153: Vĩnh Lịch Thông Bảo 500k

MS154: Vĩnh Lịch Thông Bảo 450k

MS155: Gia Tĩnh Thông Bảo 500k

MS156: Gia Tĩnh Thông Bảo chữ to hiếm hơn 800k

MS157: Triều Tiên Thông Bảo 200k ĐÃ BÁN

MS158: Triều Tiên Thông Bảo 4 chữ nét ten óng ánh đẹp  ĐÃ BÁN

MS159: Thiên Thịnh Thông Bảo tiền nhà tây hạ ĐÃ BÁN

MS160: Hải Đông Thông Bảo tiền triều tiên hiếm gặp  ĐÃ BÁN

gal_73830_64131275ee63e.jpg 

gal_73830_6413127f8b146.jpg 

MS161: Thiệu Thánh Thông Bảo tiền bắc tống chữ nét ten đẹp ít gặp 580k

MS162: Triều tiên thông bảo 450k  ĐÃ BÁN

MS163: Thế Cao Thông Bảo tiền triều tiên 1450k

MS164: Cảnh đức Thông Bảo sơn cảnh đức tiền nhật bản hiếm gặp ĐÃ BÁN

MS165: Hy Ninh Nguyên Bảo tiền nhật bản 100k   ĐÃ BÁN

MS166: Kiến Viên Thông Bảo tiền nam tống triết nhị 130k   ĐÃ BÁN

MS167: Dụ Dân Thông Bảo hậu nhất phân bị vỡ góc 5h  200k   ĐÃ BÁN

MS168: Dụ Dân Thông Bảo hậu nhất phân bị thủng châm kim góc 1h 200k

gal_73830_6419700d12e21.jpg 

gal_73830_64197013d23a5.jpg 

MS169: Hồng Vũ Thông Bảo hậu trị tiền nhật bản ít gặp  450k  ĐÃ BÁN

MS170: Hồng Vũ Thông Bảo hậu trị tiền nhật bản ít gặp 450k

MS171: Thiên Phúc Nguyên Bảo Tiền ngũ đại thập quốc 3000k

MS172: Thiên Thịnh Nguyên Bảo chữ nét đẹp tiền nhà tây hạ 700k

MS173: Thiên khải thông bảo đường kính nhỏ chữ to 550k   ĐÃ BÁN

MS174: Thiên khải thông bảo mặt sau không chữ ĐÃ BÁN

MS175: Thiên khải thông bảo mặt sau không chữ đường kính to hiếm gặp ĐÃ BÁN

MS176: Hoằng quang Thông Bảo thủ hậu phụng khác hẳn loại thường ít gặp 550k

gal_73830_641971db4a6c2.jpg 

gal_73830_641971e20033b.jpg 

MS177: TRIỀU TIÊN THÔNG BẢO 350K

MS178: TRIỀU TIÊN THÔNG BẢO CHỮ NÉT TEN ĐẸP ĐÃ BÁN

MS179: THIỆU HƯNG THÔNG BẢO TIỀN NAM TỐNG TRIẾT NHỊ 130K ĐÃ BÁN

MS180: HẢI ĐÔNG THÔNG BẢO CHỮ NÉT 780K ĐÃ BÁN

MS181: CHÍNH HÒA THÔNG BẢO BẢO 3 CHÂN 170K

MS182: CHÍNH HÒA THÔNG BẢO BẢO 3 CHÂN 170K

MS183: THUẦN HY NGUYÊN BẢO HẬU TRĂNG CHẤM 135K

MS184: THUẦN HY NGUYÊN BẢO HẬU TRĂNG CHẤM 135K

gal_73830_64294c4f41273.jpg 

gal_73830_64294c56e5e69.jpg 

TK vietcombank Hoàng Văn Hoằng: 0591000280446
agribank hoàng văn hoằng 2408205213517
em nhận gạch trong vòng 7 ngày, các bác mua hàng cho em xin thêm 20k tiền ship
https://tienxuco.vn/
Góp ý
Đăng bởi: hthhth
Địa chỉ: khoái châu hưng yên, Hưng Yên
Ngày đăng tin: 11:27 15/02/2023
Ngày cập nhật: 09:12 19/09/2023
Báo cáo