Thông tin mô tả

NGUYỄN MINH KHANH

ĐỊA CHỈ :                                      122/187/5 BẾN PHÚ ĐỊNH - F16 - Q8 - TP. HỒ CHÍ MINH

DD :                                              0764683261

GMAIL :                                        uaecoin2019@gmail.com

SỐ TÀI KHOÀN :                          0071000658633

NGÂN HÀNG :                             VIETCOMBANK

CHI NHÁNH :                               29 BẾN CHƯƠNG DƯƠNG - Q1 - TP. HỒ CHÍ MINH

SHIP :                                           25K CHO MỘT LẦN CHUYỂN HÀNG

COD :                                           35K CHO MỘT LẦN CHUYỂN HÀNG     CÁC BẠN VUI LÒNG CHUYỂN KHOẢN TRONG 3 NGÀY SAU KHI ĐẶC GẠCH. NÉU SAU 3 NGÀY MÀ CHƯA CHUYỂN KHOẢN COI NHƯ BỂ GẠCH.  


                                                                                           THANKS CÁC BẠN...

MS1 : BPCN 1896 - NĂM HIẾM  - INDO CHINE  .GIÁ 220KMS2 : 10 CENTS 1885 - BẠC 0,9  - INDO CHINE  .GIÁ 1600KMS3 : 1Đ 1946  - VNDC .GIÁ 520KMS4 : 50 XU 1963  - QGVN  .GIÁ 300KMS5 : 5 HÀO 1946 - LƯ NỔI - LỆCH 7 GIỜ  - VNDC  .GIÁ 290KMS6 : BPCN 1910 - INDO CHINE .GIÁ 100KMS7 : THẺ BÀI 1885  - INDO CHINE .GIÁ 610KMS8 : 1 PIASTRES 1946 - RÃNH  - INDO CHINE .GIÁ 320KMS9 : 1/4 CENT 1942  - INDO CHINE  .GIÁ 60KMS10 : 1/4 CENT 1943  - INDO CHINE .GIÁ 50K          SHOP UAECOIN. ĐỢT 2/ 2022

122/187/5 BẾN PHÚ ĐỊNH - P16 - Q8 - TP. HỒ CHÍ MINH
DD. 0764683261

NGUYỄN MINH KHANH

SỐ TÀI KHOẢN.  0071000658633 - VIETCOMBANK

             SHIP : 25K    ----------------    COD : 35KMS11 : 2 XU 1975  - CHMNVN .GIÁ 90KMS12 : 5 XU 1975  - CHỬ N NÉT LỚN - CHMNVN .GIÁ 150KMS13 : 20 CENTS 1945  - INDO CHINE .GIÁ 220KMS14 : 10 CENTS 1940 - KẼM  - INDO CHINE .GIÁ 620KMS15 : THẺ BÀI 1887 - INDO CHINE .GIÁ 450KMS16 : 50 SU 1960  - **** .GIÁ 270KMS17 : 2 ĐIẾU 1901 - INDO CHINE .GIÁ 240KMS18 : 5Đ 1971 - **** .GIÁ 55KMS19 : THẺ BÀI 1889  - INDO CHINE  .GIÁ 490KMS20 : 1/2 CENT 1940  - INDO CHINE .GIÁ 190K     SHOP UAECOIN. ĐỢT 2/ 2022
122/187/5 BẾN PHÚ ĐỊNH - P16 - Q8 - TP. HỒ CHÍ MINH
DD. 0764683261

NGUYỄN MINH KHANH

SỐ TÀI KHOẢN.  0071000658633 - VIETCOMBANK

             SHIP : 25K    ----------------    COD : 35K

     


MS21 : BPCN 1916 - NĂM HIẾM  - INDO CHINE  .GIÁ 250KMS22 : 1Đ 1971  -  QGVN  .GIÁ 35KMS23 : BPCN 1918 - NĂM HIẾM  - INDO CHINE  .GIÁ 150KMS24 : 10 CENTS 1945  - INDO CHINE  .GIÁ 155KMS25 : BPCN 1938  - INDO CHINE  .GIÁ 40KMS26 : BPCN 1939  - INDO CHINE  .GIÁ 90KMS27 : 5 XU 1975  - CHMNVN  .GIÁ 85KMS28 : 1Đ 1964  - QGVN  .GIÁ 45KMS29 : 1/2 CENT 1940  - INDO CHINE  .GIÁ155K MS30 : 5 CENTS 1946B   - INDO CHINE  .GIÁ 150K          SHOP UAECOIN. ĐỢT 2/ 2022

122/187/5 BẾN PHÚ ĐỊNH - P16 - Q8 - TP. HỒ CHÍ MINH
DD. 0764683261

NGUYỄN MINH KHANH

SỐ TÀI KHOẢN.  0071000658633 - VIETCOMBANK

             SHIP : 25K    ----------------    COD : 35KMS31 : 50 CENTS 1946  - INDO CHINE  .GIÁ 230KMS32 : 20 CENTS 1945  - INDO CHINE  .GIÁ 240KMS33 : 10 CENTS 1939  - INDO CHINED  .GIÁ 60KMS34 : 2 ĐIẾU 1899  - INDO CHINE  .GIÁ 165KMS35 : 5 CENTS 1946B  - INDO CHINE  .GIÁ 155KMS36 : 1Đ 1971  - QGVN  .GIÁ 30KMS37 : 10 CENTS 1945B  - INDO CHINE  .GIÁ 165KMS38 : 50 XU 1963  - QGVN  .GIÁ 220KMS39 : 10 CENTS 1885 - BẠC 0,835  - INDO CHINE  .GIÁ 1250KMS40 : BPCN 1912  - INDO CHINE  .GIÁ 120K          SHOP UAECOIN. ĐỢT 2/ 2022

122/187/5 BẾN PHÚ ĐỊNH - P16 - Q8 - TP. HỒ CHÍ MINH
DD. 0764683261

NGUYỄN MINH KHANH

SỐ TÀI KHOẢN.  0071000658633 - VIETCOMBANK

             SHIP : 25K    ----------------    COD : 35KMS41 : 2 XU 1975  - CHMNVN  .GIÁ 120KMS42 : 5 XU 1975  - CHMNVN  .GIÁ 120KMS43 : THẺ BÀI 1885  - INDO CHINE  .GIÁ 420KMS44 : BPCN 1938  - INDO CHINE  .GIÁ 55KMS45 : SET 4 - 1976  - CHXHCNVN  .GIÁ 190KMS46 : 1 Đ 1964  - QGVN  .GIÁ 45KMS48 : BPCN 1923 - KHÔNG A  - INDO CHINE  .GIÁ 250KMS49 : 50 SU 1960  - QGVN  .GIÁ 185KMS50 : 10 CENTS 1899 - BẠC 0,835  - INDO CHINE  .GIÁ 320K          SHOP UAECOIN. ĐỢT 2/ 2022

122/187/5 BẾN PHÚ ĐỊNH - P16 - Q8 - TP. HỒ CHÍ MINH
DD. 0764683261

NGUYỄN MINH KHANH

SỐ TÀI KHOẢN.  0071000658633 - VIETCOMBANK

             SHIP : 25K    ----------------    COD : 35KMS51 : 20 CENTS 1945B  - INDO CHINE  .GIÁ 220KMS52 : 2Đ 1946  - VNDC  .GIÁ 370KMS53 : THẺ BÀI 1888  - INDO CHINE  .GIÁ 590KMS54 : 1Đ 1971  - QGVN  .GIÁ 30KMS55 : 1Đ 1976  - CHXHCNVN  .GIÁ 55KMS56 : 2 ĐIẾU 1901  -  INDO CHINE  .GIÁ 205KMS57 : 1Đ 1946 (NGƯỢC CHIẾU)  - VNDC  .GIÁ 410KMS58 : SET 5 - 2003  - CHXHCNVN  .GIÁ 170KMS59 : 10 CENTS 1885 - BẠC 0,9  - INDO CHINE  .GIÁ 1600KMS60 : 1 CENT 1940 - BÔNG CÚC  - INDO CHINE  .GIÁ 200K          SHOP UAECOIN. ĐỢT 2/ 2022

122/187/5 BẾN PHÚ ĐỊNH - P16 - Q8 - TP. HỒ CHÍ MINH
DD. 0764683261

NGUYỄN MINH KHANH

SỐ TÀI KHOẢN.  0071000658633 - VIETCOMBANK

             SHIP : 25K    ----------------    COD : 35KMS61 : 50 CENTS 1946  - INDO CHINE  .GIÁ 300KMS62 : 1Đ 1946  - VNDC  .GIÁ 350KMS63 : BPCN 1899  - INDO CHINE  .GIÁ 215KMS64 : 1Đ 1971 - FAO  - QGVN  .GIÁ 110KMS65 : 1 CENT 1941 - BÔNG CÚC  - INDO CHINE  .GIÁ 150KMS66 : 5 CENTS 1938  - INDO CHINE  .GIÁ 50KMS67 : 5 CENTS 1939  - INDO CHINE  .GIÁ 70KMS68 : BPCN 1901  - INDO CHINE  .GIÁ 200KMS69 : 20 CENTS 1945C  - INDO CHINE  .GIÁ 195KMS70 : 10 CENTS 1937 - BẠC 0,68  - INDO CHINE  .GIÁ 110K          SHOP UAECOIN. ĐỢT 2/ 2022

122/187/5 BẾN PHÚ ĐỊNH - P16 - Q8 - TP. HỒ CHÍ MINH
DD. 0764683261

NGUYỄN MINH KHANH

SỐ TÀI KHOẢN.  0071000658633 - VIETCOMBANK

             SHIP : 25K    ----------------    COD : 35KMS71 : 10 CENTS 1940 - KẼM  - INDO CHINE  .GIÁ 470KMS72 : 2 ĐIẾU 1902  - INDO CHIN  .GIÁ 210KMS73 : 1Đ 1964  - QGVN  .GIÁ 40KMS74 : 20 CENTS 1945  - INDO CHINE  .GIÁ 190KMS75 : 10 CENTS 1884 - BẠC 0,9  - INDO CHINE  .GIÁ 620KMS76 : 5 CENTS 1946B  - INDO CHINE  .GIÁ 140KMS77 : 1 PIASTRES 1947  - INDO CHINE  .GIÁ 320KMS78 : 1/4 CENT 1942  - INDO CHINE  .GIÁ 70KMS79 : 1Đ 1964  - QGVN  .GIÁ 45KMS80 : 10Đ 1964  - QGVN  .GIÁ 45K          SHOP UAECOIN. ĐỢT 2/ 2022

122/187/5 BẾN PHÚ ĐỊNH - P16 - Q8 - TP. HỒ CHÍ MINH
DD. 0764683261

NGUYỄN MINH KHANH

SỐ TÀI KHOẢN.  0071000658633 - VIETCOMBANK

             SHIP : 25K    ----------------    COD : 35K
MS81 : 2 ĐIẾU 1899  - INDO CHINE  .GIÁ 210KMS82 : 5Đ 1971  - QGVN  .GIÁ 65KMS83 : 1Đ 1964  - QGVN  .GIÁ 45KMS84 : 10 CENTS 1945  - INDO CHINE  .GIÁ 180KMS85 : 20 CENTS 1939 - RÃNH  - INDO CHINE  .GIÁ 520KMS86 : 1 PIASTRES 1946 - RÃNH  - INDO CHINE  .GIÁ 320KMS87 : 10 Đ 1970  - QGVN  .GIÁ 55KMS88 : 1/2 CENT 1939  - INDO CHINE  .GIÁ 60KMS89 : 20 CENTS 1945B  - INDO CHINE  .GIÁ 230KMS90 : THẺ BÀI 1885  - INDO CHINE  .GIÁ 850K     SHOP UAECOIN. ĐỢT 2/ 2022
122/187/5 BẾN PHÚ ĐỊNH - P16 - Q8 - TP. HỒ CHÍ MINH
DD. 0764683261

NGUYỄN MINH KHANH

SỐ TÀI KHOẢN.  0071000658633 - VIETCOMBANK

             SHIP : 25K    ----------------    COD : 35K


MS91 : 5 CENTS 1938  - INDO CHINE  .GIÁ 80KMS92 : THẺ BÀI 1892  - INDO CHINE  .GIÁ 650KMS93 : 5 HÀO 1946 - LƯ NỔI  - VNDCCH  . GIÁ 290KMS94 : 2 XU 1975  - CHMNVN  .GIÁ 110KMS95 : 5 XU 1975  - CHMNVN  .GIÁ 120KMS96 : 5 CENTS 1939  - INDO CHINE  .GIÁ 65KMS97 : BPCN 1912  - INDO CHINE  .GIÁ 120KMS98 : 2 XU 1975  - CHMNVN  .GIÁ 100KMS99 : 1 HÀO 1976  - CHXHCNVN  .GIÁ 30KMS100 : 1Đ 1971  - QGVN  .GIÁ 25K          SHOP UAECOIN. ĐỢT 2/ 2022

122/187/5 BẾN PHÚ ĐỊNH - P16 - Q8 - TP. HỒ CHÍ MINH
DD. 0764683261

NGUYỄN MINH KHANH

SỐ TÀI KHOẢN.  0071000658633 - VIETCOMBANK

             SHIP : 25K    ----------------    COD : 35KMS101 : 1 CENT - BÔNG CÚC - LỔI KHÔNG NĂM  - INDO CHINE  .GIÁ 160KMS102 : 5 CENTS 1946B  - INDO CHINE  .GIÁ 105KMS103 : 1Đ 1971 FAO  - QGVN  .GIÁ 195KMS104 : 10 CENTS 1945  - INDO CHINE  .GIÁ 155KMS105 : 1/2 CENT 1938  - INDO CHINE  .GIÁ 65KMS106 : 1 CENT 1940 - CHẤM TRÒN  - INDO CHINE  .GIÁ 200KMS107 : 1Đ 1971  - QGVN  .GIÁ 35KMS108 : 1 CENT 1941 - BÔNG CÚC  - INDO CHINE  .GIÁ 200KMS109 : 1Đ 1964  - QGVN  .GIÁ 40KMS110 : BPCN 1897  - INDO CHINE  .GIÁ 180K          SHOP UAECOIN. ĐỢT 2/ 2022

122/187/5 BẾN PHÚ ĐỊNH - P16 - Q8 - TP. HỒ CHÍ MINH
DD. 0764683261

NGUYỄN MINH KHANH

SỐ TÀI KHOẢN.  0071000658633 - VIETCOMBANK

             SHIP : 25K    ----------------    COD : 35KMS111 : 1/4 CENT 1943  - INDO CHINE  .GIÁ 45KMS112 : 1/4 CENT 1942  - INDO CHINE  .GIÁ 40KMS113 : 1/2 CENT 1940  - INDO CHINE  .GIÁ 230KMS114 : BPCN 1903  - INDO CHINE  .GIÁ 205KMS115 : 20 CENTS 1945B  - INDO CHINE  .GIÁ 200KMS116 : BPCN 1938  - INDO CHINE  .GIÁ 65KMS117 : 10 CENTS 1894 - BẠC 0,9  - INDO CHINE  .GIÁ 670KMS118 : THẺ BÀI 1885  - INDO CHINE  .GIÁ 490KMS119 : 2 ĐIẾU 1899  - INDO CHINE  .GIÁ 200KMS120 : 1/2 CENT 1938  - INDO CHINE  .GIÁ 55KMS121 : 1 CENT 1941 - BÔNG CÚC  - INDO CHINE  .GIÁ 200KMS122 : BPCN 1899  - INDO CHINE  .GIÁ 195KMS123 : 1/2 CENT 1935  - INDO CHINE  .GIÁ 85KMS124 : BPCN 1899  - INDO CHINE  .GIÁ 235KMS125 : THẺ BÀI 1889  - INDO CHINE  .GIÁ 670K          SHOP UAECOIN. ĐỢT 2/ 2022

122/187/5 BẾN PHÚ ĐỊNH - P16 - Q8 - TP. HỒ CHÍ MINH
DD. 0764683261

NGUYỄN MINH KHANH

SỐ TÀI KHOẢN.  0071000658633 - VIETCOMBANK

             SHIP : 25K    ----------------    COD : 35KMS126 : 1 CENT 1943  - INDO CHINE  .GIÁ 35KMS127 : 1Đ 1971  - QGVN  .GIÁ 35KMS128 : 5 CENTS 1946B  - INDO CHINE  .GIÁ 145KMS129 : 1Đ 1964  - QGVN  .GIÁ 45KMS130 : THẺ BÀI 1885  - INDO CHINE  .GIÁ 800KMS131 : 10 CENTS 1945B  - INDO CHINE  .GIÁ 155KMS132 : 5 HÀO 1946 - LƯ NỔI - LỔI DƯ THỊT  - VNDC  .GIÁ 300KMS133 : 5 XU 1975  - CHMNVN  .GIÁ 130KMS134 : 1/2 CENT 1939  - INDO CHINE  .GIÁ 70KMS135 : 20 CENTS 1939  - INDO CHINE  .GIÁ 60KMS136 : 10 CENTS 1940 - KẼM  - INDO CHINE  .GIÁ 520KMS137 : 10 CENTS 1940 - KẼM  - INDO CHINE  .GIÁ 570KMS138 : BPCN 1938  - INDO CHINE  .GIÁ 70KMS139 : BPCN 1939 - KHÁC MÀU  - INDO CHINE  .GIÁ 100KMS140 : 1/4 CENT 1942  - INDO CHINE  .GIÁ 45K          SHOP UAECOIN. ĐỢT 2/ 2022

122/187/5 BẾN PHÚ ĐỊNH - P16 - Q8 - TP. HỒ CHÍ MINH
DD. 0764683261

NGUYỄN MINH KHANH

SỐ TÀI KHOẢN.  0071000658633 - VIETCOMBANK

             SHIP : 25K    ----------------    COD : 35KMS141 : 5 XU 1975  - CHỬ N NÉT LỚN  - CHMNVN  .GIÁ 150KMS142 : 1 XU 1958  - VNDC  .GIÁ 270KMS143 : 2 XU 1958  - VNDC  .GIÁ 220KMS144 : 1Đ 1964  - QGVN  .GIÁ 45KMS145 : 2 XU 1975  - CHMNVN  .GIÁ 85KMS146 : 50 XU 1963  - QGVN  .GIÁ 300KMS147 : 10 CENTS 1940  - INDO CHINE  .GIÁ 55KMS148 : 1Đ 1976  - CHXHCNVN  .GIÁ 105KMS149 : 1Đ 1971  - QGVN  .GIÁ 35KMS150 : 1Đ 1971 FAO  - QGVN  .GIÁ 200KMS151 : BPCN 1938  - INDO CHINE  .GIÁ 55KMS152 : BPCN 1939  - INDO CHINE  .GIÁ 80KMS153 : 20 CENTS 1945  - INDO CHINE  .GIÁ 170KMS154 : 1/2 CENT 1940  - INDO CHINE  .GIÁ 165KMS155 : 1/4 CENT 1942  - INDO CHINE  .GIÁ 70K          SHOP UAECOIN. ĐỢT 2/ 2022

122/187/5 BẾN PHÚ ĐỊNH - P16 - Q8 - TP. HỒ CHÍ MINH
DD. 0764683261

NGUYỄN MINH KHANH

SỐ TÀI KHOẢN.  0071000658633 - VIETCOMBANK

             SHIP : 25K    ----------------    COD : 35KMS156 : 1/4 CENT 1943  - INDO CHINE  .GIÁ 60KMS157 : 1 CENT 1940  - BÔNG CÚC  - INDO CHINE  .GIÁ 130KMS158 : 1 PIASRES 1946 - RÃNH  - INDO CHINE  .GIÁ 350KMS159 : BPCN 1912  - INDO CHINE  .GIÁ 105KMS160 : 20 CENTS 1941 - KẼM  - INDO CHINE  .GIÁ 870KMS161 : 2 XU 1975  - INDO CHINE  .GIÁ 75KMS162 : 5 XU 1975  - INDO CHINE  .GIÁ 85KMS163 : 2Đ 1946  - HỒ CHÍ NINH  - VNDC  .GIÁ 620KMS164 : BPCN 1923  - KHÔNG A  - INDO CHINE  .GIÁ 220KMS165 : 5Đ 1966  - QGVN  .GIÁ 50KMS166 : 1/2 CENT 1938  - INDO CHINE  .GIÁ 65KMS167 : 1/2 CENT 1939  - INDO CHINE  .GIÁ 65KMS168 : 1/2 CENT 1940  - INDO CHINE  .GIÁ 170KMS169 : 1Đ 1964  - QGVN  .GIÁ 45KMS170 : SET 6  - ½ CENT 1935/36/37/38/39/40  - INDO CHINE  .GIÁ 550K          SHOP UAECOIN. ĐỢT 2/ 2022

122/187/5 BẾN PHÚ ĐỊNH - P16 - Q8 - TP. HỒ CHÍ MINH
DD. 0764683261

NGUYỄN MINH KHANH

SỐ TÀI KHOẢN.  0071000658633 - VIETCOMBANK

             SHIP : 25K    ----------------    COD : 35KMS171 : 10 CENTS 1945  - INDO CHINE  .GIÁ 180KMS172 : BPCN 1918 - NĂM HIẾM  - INDO CHINE  .GIÁ 150KMS173 : 5 CENTS 1946B  - INDO CHINE  .GIÁ 170KMS174 : 2 XU 1958  - VNDC  .GIÁ 220KMS175 : THẺ BÀI 1892  - INDO CHINE  .GIÁ 590KMS176 : THẺ BÀI 1887  - INDO CHINE  .GIÁ 480K MS177 : 20Đ 1968  - QGVN  .GIÁ 240KMS178 : 2Đ 1946  - VNDC  .GIÁ 455KMS179 : 50 XU 1963  - QGVN  .GIÁ 260KMS180 : 5 HÀO 1946 - LƯ NỔI  - VNDC  .GIÁ 310KMS181 : BPCN 1898  - INDO CHINE  .GIÁ 225KMS182 : 10 CENTS 1945B  - INDO CHINE  .GIÁ 160KMS183 : 1 PIASTRES 1946 - RÃNH  - INDO CHINE  .GIÁ 320KMS184 : 5 XU 1975  - CHMNVN  .GIÁ 100KMS185 : 10Đ 1974 FAO  - QGVN  .GIÁ 125K          SHOP UAECOIN. ĐỢT 2/ 2022

122/187/5 BẾN PHÚ ĐỊNH - P16 - Q8 - TP. HỒ CHÍ MINH
DD. 0764683261

NGUYỄN MINH KHANH

SỐ TÀI KHOẢN.  0071000658633 - VIETCOMBANK

             SHIP : 25K    ----------------    COD : 35KMS186 : BPCN 1903  - INDO CHINE  .GIÁ 210KMS187 : BPCN 1901  - INDO CHINE  .GIÁ 200KMS188 : BPCN 1902  - INDO CHINE  .GIÁ 205KMS189 : BPCN 1903 - INDO CHINE .GIÁ 215K


MS190 : 1Đ 1964 - **** .GIÁ 35KMS191 : 2Đ 1946 - VNDC .GIÁ 415K


MS192 : 50 SU 1960 - **** .GIÁ 290K


MS193 : 5 XU 1975 - CHMNVN .GIÁ 110K


MS194 : 1 CENT 1940 - BÔNG CÚC - BA VỚ - INDO CHINE .GIÁ 185K


MS195 : 50 CENTS 1946  - INDO CHINE .GIÁ 285KMS196 : 2 ĐIẾU 1901 - INDO CHINE .GIÁ 220K


MS197 : 1Đ 1971 - **** .GIÁ 35K


MS198 : 2 ĐIẾU 1901 - INDO CHINE .GIÁ 210K


MS199 : 2Đ 1946 - VNDC .GIÁ 570K


MS200 : 1Đ 1971 - FAO  - QGVN  .GIÁ 170K


          SHOP UAECOIN. ĐỢT 2/ 2022

122/187/5 BẾN PHÚ ĐỊNH - P16 - Q8 - TP. HỒ CHÍ MINH
DD. 0764683261

NGUYỄN MINH KHANH

SỐ TÀI KHOẢN.  0071000658633 - VIETCOMBANK

             SHIP : 25K    ----------------    COD : 35KMS201 : 1Đ 1964 - **** .GIÁ 40K


MS202 : BPCN 1921A - INDO CHINE .GIÁ 85K


MS203 : BPCN 1923 - KHÔNG A  - INDO CHINE  .GIÁ 200K


MS204 : 1 PIASTRES 1947  - INDO CHINE  .GIÁ 160K


MS205 : BPCN 1901  - INDO CHINE  .GIÁ 190KMS206 : 2 XU 1975 - CHMNVN .GIÁ 70K


MS207 : 1/4 CENT 1943 - INDO CHINE .GIÁ 50K


MS208 : 1/4 CENT 1942 - INDO CHINE .GIÁ 45K


MS209 : 20 CENTS 1945C - INDO CHINE .GIÁ 230K


MS210 : 10 CENTS 1945 - INDO CHINE .GIÁ 180K          SHOP UAECOIN. ĐỢT 2/ 2022

122/187/5 BẾN PHÚ ĐỊNH - P16 - Q8 - TP. HỒ CHÍ MINH
DD. 0764683261

NGUYỄN MINH KHANH

SỐ TÀI KHOẢN.  0071000658633 - VIETCOMBANK

             SHIP : 25K    ----------------    COD : 35KMS211 : 1Đ 1976 - CHXHCNVN .GIÁ 70K


MS212 : 20 SU 1953 - **** .GIÁ 195K


MS213 : BPCN 1923 - KHÔNG A  - INDO CHINE  .GIÁ 220K


MS214 : 1Đ 1971 - **** .GIÁ 30K


MS215 : 5 CENTS 1939 - INDO CHINE .GIÁ 70K


MS216 : 20 CENTS 1945B - INDO CHINE .GIÁ 280K


MS217 : 20Đ 1968  - QGVN  .GIÁ 180K


MS218 : 10 CENTS 1939  - INDO CHINE  .GIÁ 50K


MS219 : 50 XU 1953  - QGVN  .GIÁ 320K


MS220 : 20 CENTS 1945 - INDO CHINE .GIÁ 210K          SHOP UAECOIN. ĐỢT 2/ 2022

122/187/5 BẾN PHÚ ĐỊNH - P16 - Q8 - TP. HỒ CHÍ MINH
DD. 0764683261

NGUYỄN MINH KHANH

SỐ TÀI KHOẢN.  0071000658633 - VIETCOMBANK

             SHIP : 25K    ----------------    COD : 35KMS221 : 1 CENT 1941 - BÔNG CÚC - LỆCH 5 GIỜ - INDO CHINE .GIÁ 200K


MS222 : BPCN 1898 - INDO CHINE .GIÁ 225K


MS223 : BPCN 1899 - INDO CHINE .GIÁ 235K


MS224 : 5 XU 1975 - CHMNVN .GIÁ 65K


MS225 : 1/2 CENT 1939 - INDO CHINE .GIÁ 65KMS226 : 5 CENTS 1938 - INDO CHINE .GIÁ 55K


MS227 : SET 3 - 10 CENTS 1939/40/41  - INDO CHINE  .GIÁ 175K


MS228 : 5 CENTS 1938 - INDO CHINE .GIÁ 120K


MS229 : 5 CENTS 1939 - INDO CHINE .GIÁ 40K


MS230 : 10 CENTS 1945B - INDO CHINE .GIÁ 160K

    

     SHOP UAECOIN. ĐỢT 2/ 2022
122/187/5 BẾN PHÚ ĐỊNH - P16 - Q8 - TP. HỒ CHÍ MINH
DD. 0764683261

NGUYỄN MINH KHANH

SỐ TÀI KHOẢN.  0071000658633 - VIETCOMBANK

             SHIP : 25K    ----------------    COD : 35K


MS231 : 50 CENTS 1946  - INDO CHINE  .GIÁ 290K


MS232 : 10Đ 1970  - QGVN  .GIÁ 70K


MS233 : 1Đ 1971 - **** .GIÁ 35K


MS234 : BPCN 1938 - INDO CHINE .GIÁ 75K


MS235 : 1 PIASTRES 1947 - INDO CHINE .GIÁ 295K


MS236 : BPCN 1903 - INDO CHINE .GIÁ 225K


MS237 : 10Đ 1970 - **** .GIÁ 45K


MS238 : 1Đ 1964  - QGVN  .GIÁ 45K


MS239 : 5 CENTS 1939  - INDO CHINE  .GIÁ 40K


MS240 : THẺ BÀI 1993 - NĂM HIẾM  - INDO CHINE .GIÁ 1700K          SHOP UAECOIN. ĐỢT 2/ 2022

122/187/5 BẾN PHÚ ĐỊNH - P16 - Q8 - TP. HỒ CHÍ MINH
DD. 0764683261

NGUYỄN MINH KHANH

SỐ TÀI KHOẢN.  0071000658633 - VIETCOMBANK

             SHIP : 25K    ----------------    COD : 35KMS241 : 1Đ 1964 - **** .GIÁ 45K


MS242 : SET 3 - 1975  - CHMNVN  .GIÁ 390K


MS243 : THẺ BÀI 1892 - INDO CHINE .GIÁ 560K


MS244 : THẺ BÀI 1885 - INDO CHINE .GIÁ 690K


MS245 : 5 CETS 1946B - INDO CHINE .GIÁ 130K


MS246 : 1/2 CENT 1940 - INDO CHINE .GIÁ 170K


MS247 : 5 CENTS 1939 - INDO CHINE .GIÁ 80K


MS248 : 1 CENT 1940 - CHẤM TRÒN - INDO CHINE .GIÁ 195K


MS249 : 2 XU 1975 - CHMVN .GIÁ 100K


MS250 : 20 CENTS 1939 - INDO CHINE .GIÁ 65K          SHOP UAECOIN. ĐỢT 2/ 2022

122/187/5 BẾN PHÚ ĐỊNH - P16 - Q8 - TP. HỒ CHÍ MINH
DD. 0764683261

NGUYỄN MINH KHANH

SỐ TÀI KHOẢN.  0071000658633 - VIETCOMBANK

             SHIP : 25K    ----------------    COD : 35KMS251 : 20 CENTS 1941 - INDO CHINE .GIÁ 75K


MS252 : SET 5 - 2003 - CHXHCNVN .GIÁ 170K


MS253 : 10 CENTS 1945 - INDO CHINE .GIÁ 170K


MS254 : BPCN 1920A - LỔ NHỎ - INDO CHINE .GIÁ 120K


MS255 : 2 ĐIẾU 1901 - INDO CHINE .GIÁ 220KMS256 : THẺ BÀI 1893  - INDO CHINE  .GIÁ 550K


MS257 : 5 CENTS 1946B  - INDO CHINE  .GIÁ 115K


MS258 : 10 CENTS 1940  - INDO CHINE  .GIÁ 60K


MS259 : 1 HÀO 1976 - CHXHCNVN .GIÁ 40K


MS260 : THẺ BÀI 1887 - INDO CHINE .GIÁ 580K


          SHOP UAECOIN. ĐỢT 2/ 2022

122/187/5 BẾN PHÚ ĐỊNH - P16 - Q8 - TP. HỒ CHÍ MINH
DD. 0764683261

NGUYỄN MINH KHANH

SỐ TÀI KHOẢN.  0071000658633 - VIETCOMBANK

             SHIP : 25K    ----------------    COD : 35KMS261 : BPCN 1938  - INDO CHINE  .GIÁ 100K


MS262 : 2Đ 1946 - VNDC .GIÁ 485K


MS263 : BPCN 1938 - INDO CHINE .GIÁ 50K


MS264 : BPCN 1939 - INDO CHINE .GIÁ 90K


MS265 : SET 4 - 1976 - CHXHCNVN .GIÁ 170KMS266 : 5 XU 1958 - VNDC .GIÁ 170K


MS267 : 5 CENTS 1946B - INDO CHINE .GIÁ 120K


MS268 : 20 CENTS 1939 - INDO CHINE .GIÁ 60K


MS269 : 5 XU 1975 - CHMNVN .GIÁ 65K


MS270 : 1 CENT 1943 - INDO CHINE .GIÁ 30K          SHOP UAECOIN. ĐỢT 2/ 2022

122/187/5 BẾN PHÚ ĐỊNH - P16 - Q8 - TP. HỒ CHÍ MINH
DD. 0764683261

NGUYỄN MINH KHANH

SỐ TÀI KHOẢN.  0071000658633 - VIETCOMBANK

             SHIP : 25K    ----------------    COD : 35KMS271 : 2 XU 1975 - CHMNVN .GIÁ 120K


MS272 : 10 CENTS 1945 - INDO CHINE .GIÁ 155K


MS273 : 20 CENTS 1945 - INDO CHINE .GIÁ 200K


MS274 : 5 CENTS 1946B - INDO CHINE .GIÁ 140K


MS275 : BPCN 1922 - KHÔNG A - INDO CHINE .GIÁ 80K


MS276 : 10Đ 1970 - QGVN .GIÁ 60K


MS277 : 5 CENTS 1938 - INDO CHINE .GIÁ 45K


MS278 : 1 PIASTRES 1947 - INDO CHINE .GIÁ 195K


MS279 : 50 XU 1963 - QGVN .GIÁ 275K


MS280 : 1 CENT 19 0 - BÔNG CÚC (LỔI)  - INDO CHINE  .GIÁ 220K          SHOP UAECOIN. ĐỢT 2/ 2022

122/187/5 BẾN PHÚ ĐỊNH - P16 - Q8 - TP. HỒ CHÍ MINH
DD. 0764683261

NGUYỄN MINH KHANH

SỐ TÀI KHOẢN.  0071000658633 - VIETCOMBANK

             SHIP : 25K    ----------------    COD : 35KMS281 : THẺ BÀI 1885  - INDO CHINE  .GIÁ 400K


MS282 : 2 ĐIẾU 1902 - INDO CHINE .GIÁ 190K


MS283 : 2 ĐIẾU 1901 - INDO CHINE .GIÁ 210K


MS284 : 5 XU 1975 - CHMNVN .GIÁ 90K


MS285 : 5 HÀO 1946 - LƯ NỔI - VNDC .GIÁ 215K


MS286 : 5 CENTS 1946B - INDO CHINE .GIÁ 145K


MS287 : 5 CENTS 1938 - INDO CHINE .GIÁ 80K


MS288 : 10 CENTS 1940 - KẼM - INDO CHINE .GIÁ 520K


MS289 : 20Đ 1968 - QGVN .GIÁ 160K


MS290 : 1 HÀO 1976  - CHXHCNVN  .GIÁ 25K          SHOP UAECOIN. ĐỢT 2/ 2022

122/187/5 BẾN PHÚ ĐỊNH - P16 - Q8 - TP. HỒ CHÍ MINH
DD. 0764683261

NGUYỄN MINH KHANH

SỐ TÀI KHOẢN.  0071000658633 - VIETCOMBANK

             SHIP : 25K    ----------------    COD : 35KMS291 : 2Đ 1946 - VNDC .GIÁ 480K


MS292 : 5Đ 1966 - QGVN .GIÁ 50K


MS293 : BPCN 1938  - INDO CHINE  .GIÁ 115K


MS294 : BPCN 1930  - INDO CHINE  .GIÁ 45K


MS295 : 1Đ 1976 - CHXHCNVN .GIÁ 60KMS296 : 20 CENTS 1945 - INDO CHINE .GIÁ 155K


MS297 : 20 CENTS 1945B - INDO CHINE .GIÁ 240K


MS298 : 20 CENTS 1945C - INDO CHINE .GIÁ 205K


MS299 : 10 CENTS 1945 - INDO CHINE .GIÁ 175K


MS300 : BPCN 1939 - INDO CHINE .GIÁ 70K          SHOP UAECOIN. ĐỢT 2/ 2022

122/187/5 BẾN PHÚ ĐỊNH - P16 - Q8 - TP. HỒ CHÍ MINH
DD. 0764683261

NGUYỄN MINH KHANH

SỐ TÀI KHOẢN.  0071000658633 - VIETCOMBANK

             SHIP : 25K    ----------------    COD : 35KMS301 : 10Đ 1970  - QGVN  .GIÁ 40K


MS302 : 1/2 CENT 1938  - INDO CHINE  .GIÁ 70K


MS303 : 1Đ 1964 - QGVN .GIÁ 40K


MS304 : 1Đ 1971 - QGVN .GIÁ 35K


MS305 : 5 CENTS 1930  - INDO CHINE  .GIÁ 60K


MS306 : 1 CENT 1940 - BÔNG CÚC - INDO CHINE .GIÁ 110K


MS307 : 1/4 CENT 1942 - INDO CHINE .GIÁ 45K


MS308 : 1/4 CENT 1943 - INDO CHINE .GIÁ 50K


MS309 : THẺ BÀI 1885 - INDO CHINE .GIÁ 820K


MS310 : 5 CENTS 1939 - INDO CHINE .GIÁ 50K          SHOP UAECOIN. ĐỢT 2/ 2022

122/187/5 BẾN PHÚ ĐỊNH - P16 - Q8 - TP. HỒ CHÍ MINH
DD. 0764683261

NGUYỄN MINH KHANH

SỐ TÀI KHOẢN.  0071000658633 - VIETCOMBANK

             SHIP : 25K    ----------------    COD : 35KMS311 : BPCN 1939 - INDO CHINE .GIÁ 85K


MS312 : THẺ BÀI 1892 - INDO CHINE .GIÁ 540K


MS313 : BPCN 1923 - KHÔNG A - INDO CHINE .GIÁ 80K


MS314 : BPCN 1898 - INDO CHINE .GIÁ 225K


MS315 : 20 CENTS 1945C - INDO CHINE .GIÁ 220KMS316 : 10 CENTS 1945 - INDO CHINE .GIÁ 165K


MS317 : 5 XU 1975 - CHMNVN .GIÁ 105K


MS318 : 5 HÀO 1946 - LƯ NỔI - LỔI DƯ THỊT - VNDC .GIÁ 320K


MS319 : BPCN 1903 - INDO CHINE .GIÁ 260K


MS320 : 2 XU 1975 - CHMNVN .GIÁ 90K


     SHOP UAECOIN. ĐỢT 2/ 2022
122/187/5 BẾN PHÚ ĐỊNH - P16 - Q8 - TP. HỒ CHÍ MINH
DD. 0764683261

NGUYỄN MINH KHANH

SỐ TÀI KHOẢN.  0071000658633 - VIETCOMBANK

             SHIP : 25K    ----------------    COD : 35K

     


MS321 : 10 CENTS 1940 - KẼM - INDO CHINE .GIÁ 590K


MS322 : 1/2 CENT 1940 - INDO CHINE .GIÁ 220K


MS323 : 5 CENTS 1946B - INDO CHINE .GIÁ 160K


MS324 : 1Đ 1964 - QGVN .GIÁ 45K


MS325 : 10 CENTS 1945B - INDO CHINE .GIÁ 160KMS326 : 1 PIASTRES 1947 - INDO CHINE .GIÁ 195K


MS327 : 1/4 CENT 1942 - INDO CHINE .GIÁ 85K


MS328 : 10 CENTS 1940 - INDO CHINE .GIÁ 55K


MS329 : 20 CENTS 1945C  - INDO CHINE  .GIÁ 230K


MS330 : 1/2 CENT 1938 - INDO CHINE .GIÁ 65K          SHOP UAECOIN. ĐỢT 2/ 2022

122/187/5 BẾN PHÚ ĐỊNH - P16 - Q8 - TP. HỒ CHÍ MINH
DD. 0764683261

NGUYỄN MINH KHANH

SỐ TÀI KHOẢN.  0071000658633 - VIETCOMBANK

             SHIP : 25K    ----------------    COD : 35KMS331 : 1 PIASTRES 1947  - INDO CHINE  .GIÁ 160K


MS332 : 1Đ 1971 FAO  - QGVN  .GIÁ 170K


MS333 : 1 CENT 1941 - BÔNG CÚC - INDO CHINE .GIÁ 185K


MS334 : BPCN 1926 - INDO CHINE .GIÁ 80K


MS335 : BPCN 1898 - INDO CHINE .GIÁ 205K


MS336 : 1Đ 1964  - QGVN  .GIÁ 40K


MS337 : BPCN 1901 - INDO CHINE .GIÁ 260K


MS338 : BPCN 1903 - INDO CHINE .GIÁ 215K


MS339 : BPCN 1914 - INDO CHINE .GIÁ 90K


MS340 : 10 CENTS 1939  - INDO CHINE  .GIÁ  50K          SHOP UAECOIN. ĐỢT 2/ 2022

122/187/5 BẾN PHÚ ĐỊNH - P16 - Q8 - TP. HỒ CHÍ MINH
DD. 0764683261

NGUYỄN MINH KHANH

SỐ TÀI KHOẢN.  0071000658633 - VIETCOMBANK

             SHIP : 25K    ----------------    COD : 35KMS341 : BPCN 1923 - KHÔNG A - INDO CHINE .GIÁ 100K


MS342 : 10 CENTS 1940 - KẼM - INDO CHINE .GIÁ 600K


MS343 : 1Đ 1971 - QGVN .GIÁ 25K


MS344 : 20 CENTS 1939 - KẼM - INDO CHINE .GIÁ 670K


MS345 : 1 XU 1975  - CHMNVN .GIÁ 150KMS346 : BPCN 1937 - INDO CHINE .GIÁ 130K


MS347 : 1 CENT 1941 - BÔNG CÚC - LỔ NHỎ - INDO CHINE .GIÁ 200K


MS348 : 20 CENTS 1945 - INDO CHINE .GIÁ 185K


MS349 : 5 CENTS 1943 - INDO CHINE .GIÁ 70K


MS350 : 1 CENT 1943 - INDO CHINE .GIÁ 40K


          SHOP UAECOIN. ĐỢT 2/ 2022

122/187/5 BẾN PHÚ ĐỊNH - P16 - Q8 - TP. HỒ CHÍ MINH
DD. 0764683261

NGUYỄN MINH KHANH

SỐ TÀI KHOẢN.  0071000658633 - VIETCOMBANK

             SHIP : 25K    ----------------    COD : 35KMS351 : 1/2 CENT 1939 - INDO CHINE .GIÁ 60K


MS352 : BPCN 1939 - INDO CHINE .GIÁ 70K


MS353 : 10 CENTS 1940 - INDO CHINE .GIÁ 40K


MS354 : 1 CENT 1940 - CHẤM TRÒN  - INDO CHINE  .GIÁ 170K


MS355 : BPCN 1938 - INDO CHINE .GIÁ 55KMS356 : 10 CENTS 1945 - INDO CHINE .GIÁ 155K


MS357 : 50 XU 1963  - QGVN  .GIÁ 285K


MS358 : 10 CENTS 1940 - INDO CHINE .GIÁ 55K


MS359 : 10 CENTS 1941 - INDO CHINE .GIÁ 60K


MS360 : 1Đ 1971 - QGVN .GIÁ 35KMS361 : 1/4 CENT 1942  - INDO CHINE  .GIÁ 50K


MS362 : BPCN 1901 - INDO CHINE .GIÁ 195K


MS363 : 10Đ 1974 FAO  - QGVN  .GIÁ 100K


MS364 : 1/2 CENT 1939 - KẼM - INDO CHINE .GIÁ 8000K


MS365 : 20 CENTS 1928 - BẠC 0,68  - INDO CHINE .GIÁ 370K          SHOP UAECOIN. ĐỢT 2/ 2022

122/187/5 BẾN PHÚ ĐỊNH - P16 - Q8 - TP. HỒ CHÍ MINH
DD. 0764683261

NGUYỄN MINH KHANH

SỐ TÀI KHOẢN.  0071000658633 - VIETCOMBANK

             SHIP : 25K    ----------------    COD : 35KMS366 : 1Đ 1971 - QGVN .GIÁ 35K


MS367 : 5 CENTS 1946B - INDO CHINE .GIÁ 150K


MS368 : BPCN 1938 - INDO CHINE .GIÁ 65K


MS369 : 10 CENTS 1945 - INDO CHINE .GIÁ 180K


MS370 : 10 CENTS 1940 - KẼM - INDO CHINE .GIÁ 450KMS371 : 2 XU 1958 - VNDC .GIÁ 220K


MS372 : 20 CENTS 1945B - INDO CHINE .GIÁ 240K


MS373 : 20 CENTS 1945C - INDO CHINE .GIÁ 220K


MS374 : 2Đ 1946 - HỒ CHÍ NINH - VNDC .GIÁ 650K


MS375 : SET 3 - 1975 - CHMNVN .GIÁ 390KMS376 : 1 HÀO 1976 - CHXHCNVN .GIÁ 35K


MS377 : SET 3 - 10 CENTS 1939/40/41  - INDO CHINE  .GIÁ 170KMS378 : 1 CENT 1941 - BÔNG CÚC - INDO CHINE .GIÁ 150K


MS379 : 50 XU 1963 - QGVN .GIÁ 200K


MS380 : SET 3 - 1953  - QGVN  .GIÁ 1000K


          SHOP UAECOIN. ĐỢT 2/ 2022

122/187/5 BẾN PHÚ ĐỊNH - P16 - Q8 - TP. HỒ CHÍ MINH
DD. 0764683261

NGUYỄN MINH KHANH

SỐ TÀI KHOẢN.  0071000658633 - VIETCOMBANK

             SHIP : 25K    ----------------    COD : 35KMS381 : 1/2 CENT 1940 - INDO CHINE .GIÁ 200K


MS382 : 5 CENTS 1943  - INDO CHINE  .GIÁ 60K


MS383 : THẺ BÀI 1887 - INDO CHINE .GIÁ 550K


MS384 : THẺ BÀI 1889 - INDO CHINE .GIÁ 600K


MS385 : THẺ BÀI 1892 - INDO CHINE .GIÁ 560KMS386 : 1 CENT 1941 - BÔNG CÚC - INDO CHINE .GIÁ 200K


MS387 : BPCN 1898 - INDO CHINE .GIÁ 215K


MS388 : BPCN 1899 - INDO CHINE .GIÁ 225K


MS389 : 10 CENTS 1940 - INDO CHINE .GIÁ 60K


MS390 : 10 CENTS 1940 - KẼM - INDO CHINE .GIÁ 600K          SHOP UAECOIN. ĐỢT 2/ 2022

122/187/5 BẾN PHÚ ĐỊNH - P16 - Q8 - TP. HỒ CHÍ MINH
DD. 0764683261

NGUYỄN MINH KHANH

SỐ TÀI KHOẢN.  0071000658633 - VIETCOMBANK

             SHIP : 25K    ----------------    COD : 35KMS391 : 1Đ 1964 - QGVN .GIÁ 45K


MS392 : 10 CENTS 1937 - BẠC 0,68  - INDO CHINE  .GIÁ 110K


MS393 : 10 CENTS 1939 - INDO CHINE .GIÁ 40K


MS394 : SET 2 - 1943 - INDO CHINE .GIÁ 115K


MS395 : 5 CENTS 1938 - INDO CHINE .GIÁ 65K


MS396 : 1 CENT 1941 - BÔNG CÚC  - INDO CHINE  .GIÁ 220K


MS397 : 5 XU 1975 - CHMNVN .GIÁ 95K


MS398 : BPCN 1902 - INDO CHINE .GIÁ 155K


MS399 : 1Đ 1971 - QGVN .GIÁ 30K


MS400 : BPCN 1938 - INDO CHINE .GIÁ 70K          SHOP UAECOIN. ĐỢT 2/ 2022

122/187/5 BẾN PHÚ ĐỊNH - P16 - Q8 - TP. HỒ CHÍ MINH
DD. 0764683261

NGUYỄN MINH KHANH

SỐ TÀI KHOẢN.  0071000658633 - VIETCOMBANK

             SHIP : 25K    ----------------    COD : 35KMS401 : 5 HÀO 1946 - LƯ NỔI - LỔI DƯ THỊT - VNDC .GIÁ 310K


MS402 : BPCN 1939 - INDO CHINE .GIÁ 70K


MS403 : 1/2 CENT 1940 - INDO CHINE .GIÁ 270K


MS404 : 1Đ 1964 - QGVN .GIÁ 45K


MS405 : BPCN 1908 - HIẾM  - INDO CHINE  .GIÁ 300KMS406 : 5 CENTS 1938 - KẼM - INDO CHINE .GIÁ 770K


MS407 : 50 CENTS 1946  - INDO CHINE  .GIÁ 250K


MS408 : 1 PIASTRES 1947 - INDO CHINE .GIÁ 220K


MS409 : BPCN 1903 - INDO CHINE .GIÁ 220K


MS410 : 1/2 CENT 1939  - INDO CHINE  .GIÁ 55K


           SHOP UAECOIN. ĐỢT 2/ 2022

122/187/5 BẾN PHÚ ĐỊNH - P16 - Q8 - TP. HỒ CHÍ MINH
DD. 0764683261

NGUYỄN MINH KHANH

SỐ TÀI KHOẢN.  0071000658633 - VIETCOMBANK

             SHIP : 25K    ----------------    COD : 35KMS411 : SET 4 - 1976 - CHXHCNVN .GIÁ 200K


MS412 : 2 XU 1975 - CHMNVN .GIÁ 90K


MS413 : 5 XU 1975 - CHMNVN .GIÁ 95K


MS414 : 1 CENT 194 - BÔNG CÚC - LỔI - INDO CHINE .GIÁ 220K


MS415 : 10 CENTS 1939 - INDO CHINE .GIÍA 40KMS416 : 5Đ 1966 - QGVN .GIÁ 50K


MS417 : 1 PIASTRES 1947 - INDO CHINE .GIÁ 240K


MS418 : 1/2 CENT 1939  - INDO CHINE  .GIÁ 75K


MS419 : 20Đ 1968 - QGVN .GIÁ 270K


MS420 : 5 CENTS 1946B - INDO CHINE .GIÁ 150K


     
      SHOP UAECOIN. ĐỢT 2/ 2022

122/187/5 BẾN PHÚ ĐỊNH - P16 - Q8 - TP. HỒ CHÍ MINH
DD. 0764683261

NGUYỄN MINH KHANH

SỐ TÀI KHOẢN.  0071000658633 - VIETCOMBANK

             SHIP : 25K    ----------------    COD : 35KMS421 : 5 CENTS 1939 - INDO CHINE .GIÁ 60K


MS422 : 10 CENTS 1940 - KẼM - INDO CHINE .GIÁ 640K


MS423 : 2Đ 1946 - VNDC .GIÁ 440K


MS424 : SET 2 - 1/4 CENT 1942/43 - INDO CHINE .GIÁ 110K


MS425 : BPCN 1903  - INDO CHINE  .GIÁ 190K


MS426 : 1Đ 1976 - CHXHCNVN .GIÁ 85K


MS427 : 20 CENTS 1941 - KẼM - INDO CHINE .GIÁ 840K


MS428 : 1/2 CENT 1940 - INDO CHINE .GIÁ 165K


MS429 : 1Đ 1971 FAO  - QGVN  .GIÁ 125K


MS430 : 1/4 CENT 1943  - INDO CHINE  .GIÁ 75K          SHOP UAECOIN. ĐỢT 2/ 2022

122/187/5 BẾN PHÚ ĐỊNH - P16 - Q8 - TP. HỒ CHÍ MINH
DD. 0764683261

NGUYỄN MINH KHANH

SỐ TÀI KHOẢN.  0071000658633 - VIETCOMBANK

             SHIP : 25K    ----------------    COD : 35KMS431 : BPCN 1938 - INDO CHINE .GIÁ 45K


MS432 : 20 CENTS 1939 - KẼM - INDO CHINE .GIÁ 750K


MS433 : 1Đ 1971 - QGVN .GIÁ 35K


MS434 : 10Đ 1974 FAO - QGVN .GIÁ 150K


MS435 : 1 HÀO 1976 - CHXHCNVN .GIÁ 40KMS436 : 1/2 CENT 1935 - INDO CHINE .GIÁ 75K


MS437 : 5 CENTS 1939 - INDO CHINE .GIÁ 80K


MS438 : THẺ BÀI 1887 - INDO CHINE .GIÁ 600K


MS439 : THẺ BÀI 1885 - INDO CHINE .GIÁ 600K


MS440 : BPCN 1898 - INDO CHINE .GIÁ 240K          SHOP UAECOIN. ĐỢT 2/ 2022

122/187/5 BẾN PHÚ ĐỊNH - P16 - Q8 - TP. HỒ CHÍ MINH
DD. 0764683261

NGUYỄN MINH KHANH

SỐ TÀI KHOẢN.  0071000658633 - VIETCOMBANK

             SHIP : 25K    ----------------    COD : 35KMS441 : SET 2 - 1/4 CENT 1942/43 - INDO CHINE .GIÁ 95K


MS442 : BPCN 1917  - INDO CHINE  .GIÁ 90K


MS443 : 5 Đ 1971 - QGVN .GIÁ 55K


MS444 : 50 SU 1960  - QGVN  .GIÁ 260K


MS445 : 50 CENTS 1946  - INDO CHINE  .GIÁ 290KMS446 : 5 XU 1975 - CHMNVN .GIÁ 90K


MS447 : 5 XU 1975 - CHỬ N NÉT LỚN - CHMNVN .GIÁ 150K


MS448 : BPCN 1938 - INDO CHINE .GIÁ 60K


MS449 : BPCN 1939 - INDO CHINE .GIÁ 70K


MS450 : 10 CENTS 1945 - INDO CHINE .GIÁ 180K          SHOP UAECOIN. ĐỢT 2/ 2022

122/187/5 BẾN PHÚ ĐỊNH - P16 - Q8 - TP. HỒ CHÍ MINH
DD. 0764683261

NGUYỄN MINH KHANH

SỐ TÀI KHOẢN.  0071000658633 - VIETCOMBANK

             SHIP : 25K    ----------------    COD : 35KMS451 : 5 XU 1975 - CHMNVN .GIÁ 130K


MS452 : 1/2 CENT 1940 - INDO CHINE .GIÁ 170K


MS453 : THẺ BÀI 1885  - INDO CHINE  .GIÁ 450K


MS454 : BPCN 1937 - INDO CHINE .GIÁ 150K


MS455 : BPCN 1938 - INDO CHINE .GIÁ 75K


MS456 : 10Đ 1970 - QGVN .GIÁ 55K


MS457 : 5 CENTS 1946B - INDO CHINE .GIÁ 150K


MS458 : 10 CENTS 1939  - INDO CHINE  .GIÁ 55K


MS459 : SET 2 - 1/4 CENT 1942/43 - INDO CHINE .GIÁ 100K


MS460 : BPCN 1938 - INDO CHINE .GIÁ 40K          SHOP UAECOIN. ĐỢT 2/ 2022

122/187/5 BẾN PHÚ ĐỊNH - P16 - Q8 - TP. HỒ CHÍ MINH
DD. 0764683261

NGUYỄN MINH KHANH

SỐ TÀI KHOẢN.  0071000658633 - VIETCOMBANK

             SHIP : 25K    ----------------    COD : 35KMS461 : BPCN 1939 - INDO CHINE .GIÁ 90K


MS462 : 5 HÀO 1946 - LƯ NỔI - LỔI  - VNDC  .GIÁ 310K


MS463 : 10 CENTS 1945 - INDO CHINE .GIÁ 180K


MS464 : 5Đ 1966 - QGVN .GIÁ 50K


MS465 : BPCN 1912  - INDO CHINE  .GIÁ 90K


MS466 : 1/4 CENT 1942 - INDO CHINE .GIÁ 85K


MS467 : THẺ BÀI 1885 - INDO CHINE .GIÁ 520K


MS468 : 5 XU 1975 - CHỬ N NÉT LỚN - CHMNVN .GIÁ 150K


MS469 : 5 XU 1975 - CHMNVN .GIÁ 80K


MS470 : 1/2 CENT 1940 - INDO CHINE .GIÁ 155K          SHOP UAECOIN. ĐỢT 2/ 2022

122/187/5 BẾN PHÚ ĐỊNH - P16 - Q8 - TP. HỒ CHÍ MINH
DD. 0764683261

NGUYỄN MINH KHANH

SỐ TÀI KHOẢN.  0071000658633 - VIETCOMBANK

             SHIP : 25K    ----------------    COD : 35KMS471 : 20 CENTS 1896 - BẠC 0,9  - CÂY RÌU (NĂM HIẾM)  - INDO CHINE  .GIÁ 2900K


MS472 : BPCN 1938 - INDO CHINE .GIÁ 55K


MS473 : 2Đ 1946  - VNDC .GIÁ 400K


MS474 : SET 5 - 2003 - INDO CHINE .GIÁ 160K


MS475 : BPCN 1903 - INDO CHINE .GIÁ 215KMS476 : 10Đ 1970 - QGVN .GIÁ 65K


MS477 : 2 XU 1975 - CHMNVN .GIÁ 80K


MS478 : 2Đ 1946 ( HỒ CHÍ NINH )  - VNDC  .GIÁ 800K


MS479 : BPCN 1938 - INDO CHINE .GIÁ 70K


MS480 : BPCN 1939 - INDO CHINE .GIÁ 85K          SHOP UAECOIN. ĐỢT 2/ 2022

122/187/5 BẾN PHÚ ĐỊNH - P16 - Q8 - TP. HỒ CHÍ MINH
DD. 0764683261

NGUYỄN MINH KHANH

SỐ TÀI KHOẢN.  0071000658633 - VIETCOMBANK

             SHIP : 25K    ----------------    COD : 35KMS481 : 1Đ 1976 - CHXHCNVN .GIÁ 105K


MS482 : 1Đ 1976  - CHXHCNVN  .GIÁ 75K


MS483 : 1Đ 1964 - QGVN .GIÁ 45K


MS484 : 2 ĐIẾU 1902 - INDO CHINE .GIÁ 205K


MS485 : 5 HÀO 1946 - LƯ NỔI - LỔI - VNDC .GIÁ 270K


MS486 : 5 XU 1975 - CHỬ N NÉT LỚN - CHMNVN .GIÁ 150K


MS487 : 5 XU 1975 - CHMNVN .GIÁ 90K


MS488 : 2 XU 1975 - CHMNVN .GIÁ 100K


MS489 : THẺ BÀI 1887 - INDO CHINE .GIÁ 700K


MS490 : THẺ BÀI 1892 - INDO CHINE .GIÁ 600K          SHOP UAECOIN. ĐỢT 2/ 2022

122/187/5 BẾN PHÚ ĐỊNH - P16 - Q8 - TP. HỒ CHÍ MINH
DD. 0764683261

NGUYỄN MINH KHANH

SỐ TÀI KHOẢN.  0071000658633 - VIETCOMBANK

             SHIP : 25K    ----------------    COD : 35KMS491 : BPCN 1898 - INDO CHINE .GIÁ 225K


MS492 : 20 CENTS 1945B - INDO CHINE .GIÁ 240K


MS493 : 50 CENTS 1946 - INDO CHINE .GIÁ 290K


MS494 : BPCN 1938 - INDO CHINE .GIÁ 70K


MS495 : 1 CENT 1940 - CHẤM TRÒN - INDO CHINE .GIÁ 220KMS496 : 1/2 CENT 1936  - INDO CHINE  .GIÁ 65K


MS497 : 5 CENTS 1938 - INDO CHINE .GIÁ 120K


MS498 : 1/4 CENT 1942 - INDO CHINE .GIÁ 75K


MS499 : 5 CENTS 1938 - INDO CHINE .GIÁ 120K


MS500 : BPCN 1938 - INDO CHINE .GIÁ 60K


          SHOP UAECOIN. ĐỢT 2/ 2022

122/187/5 BẾN PHÚ ĐỊNH - P16 - Q8 - TP. HỒ CHÍ MINH
DD. 0764683261

NGUYỄN MINH KHANH

SỐ TÀI KHOẢN.  0071000658633 - VIETCOMBANK

             SHIP : 25K    ----------------    COD : 35KMS501 : 2 XU 1958 - VNDC .GIÁ 220K


MS502 : SET 2 - ¼ CENT 1942/43  - INDO CHINE  .GIÁ 170K


MS503 : 5 XU 1975  - CHMNVN  .GIÁ 95K


MS504 : 5 XU 1975 - CHỬ N NÉT LỚN - CHMNVN .GIÁ 150K


MS505 : 10Đ 1970 - QGVN .GIÁ 50KMS506 : BPCN 1937  - INDO CHINE  .GIÁ 85K


MS507 : 1 CENT - BÔNG CÚC - LỔI KHÔNG NĂM - INDO CHINE .GIÁ 220K


MS508 : BPCN 1938 - INDO CHINE .GIÁ 65K


MS509 : BPCN 1939 - INDO CHINE .GIÁ 55K


MS510 : 1/2 CENT 1940 - INDO CHINE .GIÁ 190K          SHOP UAECOIN. ĐỢT 2/ 2022

122/187/5 BẾN PHÚ ĐỊNH - P16 - Q8 - TP. HỒ CHÍ MINH
DD. 0764683261

NGUYỄN MINH KHANH

SỐ TÀI KHOẢN.  0071000658633 - VIETCOMBANK

             SHIP : 25K    ----------------    COD : 35KMS511 : 1 CENT 1941 - BÔNG CÚC - LỔ LỚN - INDO CHINE .GIÁ 220K


MS512 : 2Đ 1946 - VNDC .GIÁ 600K


MS513 : 5 CENTS 1946B - INDO CHINE .GIÁ 145K


MS514 : TONKIN 1905  - INDO CHINE  .GIÁ 800K


MS515 : 1 PIASTRES 1947 - INDO CHINE .GIÁ 260K


MS516 : 10 CENTS 1945 - INDO CHINE .GIÁ 180K


MS517 : 10 CENTS 1941 - CHINE .GIÁ 55K


MS518 : 20 CENTS 1945C - INDO CHINE .GIÁ 170K


MS519 : BPCN 1938 - INDO CHINE .GIÁ 60K


MS520 : 20Đ 1968 - QGVN .GIÁ 205K          SHOP UAECOIN. ĐỢT 2/ 2022

122/187/5 BẾN PHÚ ĐỊNH - P16 - Q8 - TP. HỒ CHÍ MINH
DD. 0764683261

NGUYỄN MINH KHANH

SỐ TÀI KHOẢN.  0071000658633 - VIETCOMBANK

             SHIP : 25K    ----------------    COD : 35KMS521 : 10 CENTS 1940 - INDO CHINE .GIÁ 55K


MS522 : 5 XU 1975 - CHMNVN .GIÁ 95K


MS523 : 1 XU 1958 - VNDC .GIÁ 250K


MS524 : 5 CENTS 1938 - KẼM - INDO CHINE .GIÁ 870K


MS525 : BPCN 1897  - INDO CHINE  .GIÁ 165KMS526 : BPCN 1938 - INDO CHINE .GIÁ 75K


MS527 : 2 XU 1975 - CHMNVN .GIÁ 95K


MS528 : 5 XU 1975 - CHMNVN .GIÁ 90K


MS529 : 5 XU 1975 - CHỬ N NÉT LỚN - CHMNVN .GIÁ 150K


MS530 : 10Đ 1970 - QGVN .GIÁ 50K          SHOP UAECOIN. ĐỢT 2/ 2022

122/187/5 BẾN PHÚ ĐỊNH - P16 - Q8 - TP. HỒ CHÍ MINH
DD. 0764683261

NGUYỄN MINH KHANH

SỐ TÀI KHOẢN.  0071000658633 - VIETCOMBANK

             SHIP : 25K    ----------------    COD : 35KMS531 : 2Đ 1946 - VNDC .GIÁ 435K


MS532 : 1/4 CENT 1943 - INDO CHINE .GIÁ 40K


MS533 : 1Đ 1971  - QGVN  .GIÁ 35K


MS534 : 5 CENTS 1943 (BA VỚ)  - INDO CHINE  .GIÁ 80K


MS535 : SET 4 - 1976  - CHXHCNVN  .GIÁ 200KMS536 : 50 CENTS 1946  - INDO CHINE  .GIÁ 300K


MS537 : BPCN 1939 - INDO CHINE .GIÁ 110K


MS538 : 1/2 CENT 1940  - INDO CHINE  .GIÁ 250K


MS539 : 1 CENT 194 - BÔNG CÚC - LỔI  - INDO CHINE  .GIÁ 130K


MS540 : 20 CENTS 1939 - RÃNH - INDO CHINE .GIÁ 520K          SHOP UAECOIN. ĐỢT 2/ 2022

122/187/5 BẾN PHÚ ĐỊNH - P16 - Q8 - TP. HỒ CHÍ MINH
DD. 0764683261

NGUYỄN MINH KHANH

SỐ TÀI KHOẢN.  0071000658633 - VIETCOMBANK

             SHIP : 25K    ----------------    COD : 35KMS541 : 1 CENT1941 - BÔNG CÚC  - INDO CHINE  .GIÁ 150K


MS542 : 10 CENTS 1939 - INDO CHINE .GIÁ 55K


MS543 : 10Đ 1974 FAO  - QGVN  .GIÁ 120K


MS544 : 10 CENTS 1941 - INDO CHINE .GIÁ 65K


MS545 : 1 HÀO 1976 - CHXHCNVN .GIÁ 40K


MS546 : 1/2 CENT 1939  - INDO CHINE  .GIÁ 55K


MS547..1Đ 1971  - QGVN  .GIÁ 35K


MS548 : BPCN 1938 - INDO CHINE .GIÁ 65K


MS549 : BPCN 1923 - KHÔNG A  - INDO CHINE  .GIÁ 250K


MS550 : 5 CENTS 1946B  - INDO CHINE  .GIÁ 130K          SHOP UAECOIN. ĐỢT 2/ 2022

122/187/5 BẾN PHÚ ĐỊNH - P16 - Q8 - TP. HỒ CHÍ MINH
DD. 0764683261

NGUYỄN MINH KHANH

SỐ TÀI KHOẢN.  0071000658633 - VIETCOMBANK

             SHIP : 25K    ----------------    COD : 35KMS551 : 5 CENTS 1938  - INDO CHINE  .GIÁ 120K


MS552 : 5 CENTS 1939  - INDO CHINE  .GIÁ 55K


MS553 : BPCN 1923 - KHÔNG A  - INDO CHINE  .GIÁ 125K


MS554 : BPCN 1899 - INDO CHINE .GIÁ 235K


MS555 : BPCN 1903 - INDO CHINE .GIÁ 255KMS556 : BPCN 1898 - INDO CHINE .GIÁ 215K


MS557 : 1 PIASTRES 1947 - INDO CHINE .GIÁ 180K


MS558 : THẺ BÀI 1893  - INDO CHINE  .GIÁ 800K


MS559 : 1Đ 1976 - CHXHCNVN .GIÁ 60K


MS560 : 1Đ 1964 - QGVN .GIÁ 45K


          SHOP UAECOIN. ĐỢT 2/ 2022

122/187/5 BẾN PHÚ ĐỊNH - P16 - Q8 - TP. HỒ CHÍ MINH
DD. 0764683261

NGUYỄN MINH KHANH

SỐ TÀI KHOẢN.  0071000658633 - VIETCOMBANK

             SHIP : 25K    ----------------    COD : 35KMS561 : BPCN 1923 - KHÔNG A - INDO CHINE .GIÁ 105K


MS562 : BPCN 1938 - INDO CHINE .GIÁ 60K


MS563 : BPCN 1939 - INDO CHINE .GIÁ 60K


MS564 : TONKIN 1905 - INDO CHINE .GIÁ 690K


MS565 : 20 CENTS 1939 - KẼM - INDO CHINE .GIÁ 2000KMS566 : 1/2 CENT 1940 - INDO CHINE .GIÁ 250K


MS567 : 1Đ 1964 - QGVN .GIÁ 45K


MS568 : 1 CENT 1943 - INDO CHINE .GIÁ 35K


MS569 : 5 CENTS 1943 - INDO CHINE .GIÁ 70K


MS570 : BPCN 1899 - INDO CHINE .GIÁ 235K          SHOP UAECOIN. ĐỢT 2/ 2022

122/187/5 BẾN PHÚ ĐỊNH - P16 - Q8 - TP. HỒ CHÍ MINH
DD. 0764683261

NGUYỄN MINH KHANH

SỐ TÀI KHOẢN.  0071000658633 - VIETCOMBANK

             SHIP : 25K    ----------------    COD : 35KMS571 : 5 XU 1975 - CHỬ N NÉT LỚN - CHMNVN .GIÁ 150K


MS572 : 1Đ 1964 - QGVN .GIÁ 45K


MS573 : 1/4 CENT 1942 - INDO CHINE .GIÁ 80K


MS574 : 1/2 CENT 1939 - INDO CHINE .GIÁ 80K


MS575 : SET 5 - 2003 - CHXHCNVN .GIÁ 170K


MS576 : 5 XU 1975 - CHMNVN .GIÁ 130K


MS577 : 1Đ 1964 - QGVN .GIÁ 45K


MS578 : BPCN 1911 - LỔ NHỎ  - INDO CHINE  .GIÁ 100K


MS579 : 50 SU 1960 - QGVN .GIÁ 280K


MS580 : 50 XU 1963 - QGVN .GIÁ 290K          SHOP UAECOIN. ĐỢT 2/ 2022

122/187/5 BẾN PHÚ ĐỊNH - P16 - Q8 - TP. HỒ CHÍ MINH
DD. 0764683261

NGUYỄN MINH KHANH

SỐ TÀI KHOẢN.  0071000658633 - VIETCOMBANK

             SHIP : 25K    ----------------    COD : 35KMS581 : 1/2 CENT 1940  - INDO CHINE  .GIÁ 180K


MS582 : 1Đ 1964 - QGVN .GIÁ 45K


MS583 : 2 XU 1975 - CHMNVN .GIÁ 70K


MS584 : 1 CENT 1941 - BÔNG CÚC (LỆCH 1 GIỜ)  - INDO CHINE  .GIÁ 170K


MS585 : 5 HÀO 1946 - LƯ NỔI - LỆCH 5 GIỜ - VNDC .GIÁ 240KMS586 : 10 CENTS 1941 - KẼM - INDO CHINE .GIÁ 590KMS587 : 10 CENTS 1940 - KẼM - INDO CHINE .GIÁ 590K


MS588 : BPCN 1899 - INDO CHINE .GIÁ 210K


MS589 : 1 CENT 1941 - BÔNG CÚC  .GIÁ 150K


MS590 : 1 HÀO 1976 - CHXHCNVN .GIÁ 35K          SHOP UAECOIN. ĐỢT 2/ 2022

122/187/5 BẾN PHÚ ĐỊNH - P16 - Q8 - TP. HỒ CHÍ MINH
DD. 0764683261

NGUYỄN MINH KHANH

SỐ TÀI KHOẢN.  0071000658633 - VIETCOMBANK

             SHIP : 25K    ----------------    COD : 35KMS591 : 1/2 CENT 1937 - INDO CHINE .GIÁ 85K


MS592 : 1Đ 1971 - QGVN .GIÁ 35K


MS593 : 1/2 CENT 1940 - INDO CHINE .GIÁ 190K


MS594 : 5 XU 1975 - CHỬ N NÉT LỚN - CHMNVN .GIÁ 150K


MS595 : 20 SU 1953 - QGVN .GIÁ 150KMS596 : 1/4 CENT 1942 - INDO CHINE .GIÁ 50K
MS597 :  SET 36 XU - BPCN 1896 ĐẾN 1939  - INDO CHINE  .GIÁ 6000K


MS598 : BPCN 1930 - INDO CHINE .GIÁ 65K


MS599 : 10 CENTS 1945 - INDO CHINE .GIÁ 185K


MS600 : 2 XU 1975 - CHMNVN .GIÁ 85K          SHOP UAECOIN. ĐỢT 2/ 2022

122/187/5 BẾN PHÚ ĐỊNH - P16 - Q8 - TP. HỒ CHÍ MINH
DD. 0764683261

NGUYỄN MINH KHANH

SỐ TÀI KHOẢN.  0071000658633 - VIETCOMBANK

             SHIP : 25K    ----------------    COD : 35KMS601 : 1/2 CENT 1940 - INDO CHINE .GIÁ 160K


MS602 : 5 CENTS 1939 - INDO CHINE .GIÁ 60K


MS603 : 5 HÀO 1946 - LƯ NỔI  - VNDC  .GIÁ 260K


MS604 : 1 HÀO 1976 - CHXHCNVN .GIÁ 40K


MS605 : 20 CENTS 1945 - INDO CHINE .GIÁ 185K


MS606 : 5 CENTS 1946B  - INDO CHINE  .GIÁ 140K


MS607 : 10Đ 1974 FAO  - QGVN  .GIÁ 120K


MS608 : 1 CENT 1941 - BÔNG CÚC  - INDO CHINE  .GIÁ 150K


MS609 : BPCN 1897 - INDO CHINE .GIÁ 150K


MS610 : BPCN 1903 - INDO CHINE .GIÁ 270K          SHOP UAECOIN. ĐỢT 2/ 2022

122/187/5 BẾN PHÚ ĐỊNH - P16 - Q8 - TP. HỒ CHÍ MINH
DD. 0764683261

NGUYỄN MINH KHANH

SỐ TÀI KHOẢN.  0071000658633 - VIETCOMBANK

             SHIP : 25K    ----------------    COD : 35KMS611 : 1Đ 1946 - LỆCH 1 GIỜ  - VNDC  .GIÁ 420K


MS612 : 20 CENTS 1937 - BẠC 0,68 - AUNC -  INDO CHINE .GIÁ 550K


MS613 : 5 XU 1975 - CHỬ N NÉT LỚN - CHMNVN .GIÁ 150K


MS614 : 1/2 CENT 1940 - INDO CHINE .GIÁ 190K


MS615 : 10 CENTS 1945 - INDO CHINE .GIÁ 75KMS616 : BPCN 1923 - KHÔNG A  - INDO CHINE  .GIÁ 100K


MS617 : 5 CENTS 1938  - INDO CHINE  .GIÁ 70K


MS618 : BPCN 1926  - INDO CHINE  .GIÁ 85K


MS619 : 1Đ 1964 - QGVN .GIÁ 45K


MS620 : 20 CENTS 1941  - INDO CHINE  .GIÁ 75K          SHOP UAECOIN. ĐỢT 2/ 2022

122/187/5 BẾN PHÚ ĐỊNH - P16 - Q8 - TP. HỒ CHÍ MINH
DD. 0764683261

NGUYỄN MINH KHANH

SỐ TÀI KHOẢN.  0071000658633 - VIETCOMBANK

             SHIP : 25K    ----------------    COD : 35KMS621 : 5 CENTS 1946B - INDO CHINE .GIÁ 150K


MS622 : THẺ BÀI 1885 - INDO CHINE .GIÁ 490K


MS623 : 1/4 CENT 1943 - INDO CHINE .GIÁ 50K


MS624 : 1/4 CENT 1942 - INDO CHINE .GIÁ 70K


MS625 : 5 XU 1975 - CHỬ N NÉT LỚN - CHMNVN .GIÁ 150KMS626 : 5 XU 1975 - CHMNVN .GIÁ 85K


MS627 : 2 XU 1975 - CHMNVN .GIÁ 80K


MS628 : 5Đ 1966 - QGVN .GIÁ 50K


MS629 : 1 CENT 1943  - INDO CHINE .GIÁ 30K


MS630 : BPCN 1937 - INDO CHINE .GIÁ 105K          SHOP UAECOIN. ĐỢT 2/ 2022

122/187/5 BẾN PHÚ ĐỊNH - P16 - Q8 - TP. HỒ CHÍ MINH
DD. 0764683261

NGUYỄN MINH KHANH

SỐ TÀI KHOẢN.  0071000658633 - VIETCOMBANK

             SHIP : 25K    ----------------    COD : 35KMS631 : 10 CENTS 1940 - KẼM - INDO CHINE .GIÁ 550K


MS632 : 5 CENTS 1946B  - INDO CHINE  .GIÁ 130K


MS633..TONKIN 1905  - INDO CHINE  .GIÁ 1250K


MS634 : 1 PIASTRES 1947  - INDO CHINE  .GIÁ 180K


MS635 : 5 XU 1975 - CHỬ N NÉT LỚN - CHMNVN .GIÁ 150K


MS636 : BPCN 1939  - INDO CHINE  .GIÁ 120K


MS637 : SET 2 - ¼ CENT 1942/43  - INDO CHINE  .GIÁ 110K


MS638 : 1 CENT 1941 - BÔNG CÚC  - INDO CHINE  .GIÁ 150K


MS639 : BPCN 1899  - INDO CHINE  .GIÁ 270K


MS640 : BPCN 1923 - KHÔNG A  - INDO CHINE  .GIÁ 220K          SHOP UAECOIN. ĐỢT 2/ 2022

122/187/5 BẾN PHÚ ĐỊNH - P16 - Q8 - TP. HỒ CHÍ MINH
DD. 0764683261

NGUYỄN MINH KHANH

SỐ TÀI KHOẢN.  0071000658633 - VIETCOMBANK

             SHIP : 25K    ----------------    COD : 35KMS641 : 5 CENTS 1946B - INDO CHINE .GIÁ 135KMS642 : 1/2 CENT 1940 - INDO CHINE .GIÁ 175KMS643 : BPCN 1938 - INDO CHINE .GIÁ 85KMS644 : 50 CENTS 1946  - INDO CHINE  .GIÁ 300KMS645 : 1Đ 1971 - QGVN .GIÁ 35KMS646 : 1Đ 1976  - CHXHCNVN  .GIÁ 105KMS647 : 5 CENTS 1946B - INDO CHINE .GIÁ 150KMS648 : 1Đ 1964 - QGVN .GIÁ 45KMS649 : 20 CENTS 1945  - INDO CHINE  .GIÁ 190KMS650 : 50 SU 1960  - QGVN  .GIÁ 260K          SHOP UAECOIN. ĐỢT 2/ 2022

122/187/5 BẾN PHÚ ĐỊNH - P16 - Q8 - TP. HỒ CHÍ MINH
DD. 0764683261

NGUYỄN MINH KHANH

SỐ TÀI KHOẢN.  0071000658633 - VIETCOMBANK

             SHIP : 25K    ----------------    COD : 35KMS651 : 1 CENT 1941 - BÔNG CÚC  - INDO CHINE  .GIÁ 140KMS652 : 5 XU 1975 - CHỬ N NÉT LỚN  - CHMNVN  .GIÁ 150KMS653 : 1 CENT 1943  - INDO CHINE  .GIÁ 35KMS654 : 5 CENTS 1943  - INDO CHINE  .GIÁ 70KMS655 : 1/2 CENT 1940  - INDO CHINE  .GIÁ 200KMS656 : 50 CENTS 1946  - INDO CHINE  .GIÁ 285KMS657 : 1/2 CENT 1939  - INDO CHINE  .GIÁ 120KMS658 : 1/2 CENT 1938  - INDO CHINE  .GIÁ 95KMS659 : 1/2 CENT 1940  - INDO CHINE  .GIÁ 175KMS660 : 1/4 CENT 1942  - INDO CHINE  .GIÁ 80K          SHOP UAECOIN. ĐỢT 2/ 2022

122/187/5 BẾN PHÚ ĐỊNH - P16 - Q8 - TP. HỒ CHÍ MINH
DD. 0764683261

NGUYỄN MINH KHANH

SỐ TÀI KHOẢN.  0071000658633 - VIETCOMBANK

             SHIP : 25K    ----------------    COD : 35KMS661 : BPCN 1938 - INDO CHINE .GIÁ 70K


MS662 : BPCN 1939 - INDO CHINE .GIÁ 65K


MS663 : 5 CENTS 1946B - INDO CHINE .GIÁ 155K


MS664 : 5Đ 1966 - QGVN .GIÁ 40K


MS665 : 1Đ 1971 FAO - QGVN .GIÁ 200KMS666 : 10 CENTS 1945 - INDO CHINE .GIÁ 190K


MS667 : 1Đ 1964 - QGVN .GIÁ 40K


MS668 : 1/4 CENT 1942 - INDO CHINE .GIÁ 45K


MS669 : 20 CENTS 1945B - INDO CHINE .GIÁ 205K


MS670 : 10 CENTS 1941 - KẼM - INDO CHINE .GIÁ 600K          SHOP UAECOIN. ĐỢT 2/ 2022

122/187/5 BẾN PHÚ ĐỊNH - P16 - Q8 - TP. HỒ CHÍ MINH
DD. 0764683261

NGUYỄN MINH KHANH

SỐ TÀI KHOẢN.  0071000658633 - VIETCOMBANK

             SHIP : 25K    ----------------    COD : 35K
MS671 : BPCN 1938 - INDO CHINE .GIÁ 75K


MS672 : 1 CENT 1941 - BÔNG CÚC - LỆCH 3 GIỜ - INDO CHINE .GIÁ 170K


MS673 : BPCN 1937 - INDO CHINE .GIÁ 65K


MS674 : 1Đ 1964  - QGVN  .GIÁ 45K


MS675 : 20 CENTS 1945B  - INDO CHINE  .GIÁ 250KMS676 : 10 CENTS 1941  - INDO CHINE  .GIÁ 35KMS677 : SET 5 - 2003  - CHXHCNVN  .GIÁ 145KMS678 : BPCN 1937  - INDO CHINE  .GIÁ 75KMS679 : 10 CENTS 1940 - KẼM  - INDO CHINE  .GIÁ 670KMS680 : 10 CENTS 1941 - KẼM  - INDO CHINE  .GIÁ 720K          SHOP UAECOIN. ĐỢT 2/ 2022

122/187/5 BẾN PHÚ ĐỊNH - P16 - Q8 - TP. HỒ CHÍ MINH
DD. 0764683261

NGUYỄN MINH KHANH

SỐ TÀI KHOẢN.  0071000658633 - VIETCOMBANK

             SHIP : 25K    ----------------    COD : 35KMS681 : 2 ĐIẾU 1901  - INDO CHINE  .GIÁ 215K      MS682 : BPCN 1899  - INDO CHINE  .GIÁ 220KMS683 : 1Đ 1976  - CHXHCNVN  .GIÁ 65KMS684 : 10 CENTS 1945  - INDO CHINE  .GIÁ 130KMS685 : 1 PIASTRES 1947  - INDO CHINE  .GIÁ 300KMS686 : 1/4 CENT 1942  - INDO CHINE  .GIÁ 60KMS687 : 1/2 CENTS 1940  - INDO CHINE  .GIÁ 190KMS688 : 1Đ 1971  - QGVN  .GIÁ 30KMS689 : 2 XU 1975  - CHMNVN  .GIÁ 80KMS690 : 5 XU 1975  - CHMNVN  .GIÁ 100K          SHOP UAECOIN. ĐỢT 2/ 2022

122/187/5 BẾN PHÚ ĐỊNH - P16 - Q8 - TP. HỒ CHÍ MINH
DD. 0764683261

NGUYỄN MINH KHANH

SỐ TÀI KHOẢN.  0071000658633 - VIETCOMBANK

             SHIP : 25K    ----------------    COD : 35KMS691 : 1Đ 1964 - QGVN .GIÁ 45K


MS692 : SET 3 - 1975 - CHMNVN .GIÁ 390K


MS693 : 1/2 CENT 1940 - INDO CHINE .GIÁ 185K


MS694 : 10 CENTS 1945 - INDO CHINE .GIÁ 175K


MS695 : SET 5 - 2003 - CHXHCNVN .GIÁ 135KMS696 : 1Đ 1971 FAO - QGVN .GIÁ 125K


MS697 : 5Đ 1971 - QGVN .GIÁ 60K


MS698 : 2 XU 1958 - VNDC .GIÁ 220K


MS699 : 50 XU 1963  - QGVN  .GIÁ 300K


MS700 : 1Đ 1971 - QGVN .GIÁ 30K          SHOP UAECOIN. ĐỢT 2/ 2022

122/187/5 BẾN PHÚ ĐỊNH - P16 - Q8 - TP. HỒ CHÍ MINH
DD. 0764683261

NGUYỄN MINH KHANH

SỐ TÀI KHOẢN.  0071000658633 - VIETCOMBANK

             SHIP : 25K    ----------------    COD : 35KMS701 : 5 XU 1975 - CHMNVN .GIÁ 85K


MS702 : 5 HÀO 1946 - LƯ NỔI - VNDC .GIÁ 270K


MS703 : 1 CENT 1941 - BÔNG CÚC - INDO CHINE .GIÁ 130K


MS704 : 10 CENTS 1941 - INDO CHINE .GIÁ 55K


MS705 : BPCN 1923 - KHÔNG A - INDO CHINE .GIÁ 75K


MS706 : 1Đ 1971 FAO - QGVN .GIÁ 125K


MS707 : 5 HÀO 1976 - CHXHCNVN .GIÁ 60K


MS708 : BPCN 1923 - KHÔNG A  - INDO CHINE  .GIÁ 220K


MS709 : 1Đ 1964 - QGVN .GIÁ 35K


MS710 : 5 CENTS 1946B - INDO CHINE .GIÁ 150K          SHOP UAECOIN. ĐỢT 2/ 2022

122/187/5 BẾN PHÚ ĐỊNH - P16 - Q8 - TP. HỒ CHÍ MINH
DD. 0764683261

NGUYỄN MINH KHANH

SỐ TÀI KHOẢN.  0071000658633 - VIETCOMBANK

             SHIP : 25K    ----------------    COD : 35KMS711 : 1/2 CENT 1940 - INDO CHINE .GIÁ 180K


MS712 : 10Đ 1970 - QGVN .GIÁ 65K


MS713 : 5 XU 1975 - CHMNVN .GIÁ 85K


MS714 : 1 CENT 1943 - INDO CHINE .GIÁ 35K


MS715 : 20 CENTS 1939 - RÃNH - INDO CHINE .GIÁ 390K


MS716 : 10 CENTS 1945 - INDO CHINE .GIÁ 160K


MS717 : 2 XU 1975 - CHMNVN .GIÁ 65K


MS718 : 10 CENTS 1945 - INDO CHINE .GIÁ 120K


MS719 : 1Đ 1976 - CHXHCNVN .GIÁ 65K


MS720 : 5Đ 1971 - QGVN .GIÁ 55K          SHOP UAECOIN. ĐỢT 2/ 2022

122/187/5 BẾN PHÚ ĐỊNH - P16 - Q8 - TP. HỒ CHÍ MINH
DD. 0764683261

NGUYỄN MINH KHANH

SỐ TÀI KHOẢN.  0071000658633 - VIETCOMBANK

             SHIP : 25K    ----------------    COD : 35KMS721 : 1/2 CENT 1935  - INDO CHINE  .GIÁ 60K


MS722 : 5 CENTS 1946B - INDO CHINE .GIÁ 135K


MS723 : 10 CENTS 1945 - INDO CHINE .GIÁ 190K


MS724 : 20 CENTS 1945B - INDO CHINE .GIÁ 220K


MS725 : 1/4 CENT 1942  - INDO CHINE  .GIÁ 100K


MS726 : 1 HÀO 1976 - CHXHCNVN .GIÁ 40K


MS727 : 20 CENTS 1939 - RÃNH - INDO CHINE .GIÁ 520K


MS728 : 1Đ 1971 FAO - QGVN .GIÁ 140K


MS729 : 1 CENT 1941 - BÔNG CÚC (BA VỚ)  - INDO CHINE  .GIÁ 220K


MS730 : 2 XU 1975 - CHMNVN .GIÁ 100K          SHOP UAECOIN. ĐỢT 2/ 2022

122/187/5 BẾN PHÚ ĐỊNH - P16 - Q8 - TP. HỒ CHÍ MINH
DD. 0764683261

NGUYỄN MINH KHANH

SỐ TÀI KHOẢN.  0071000658633 - VIETCOMBANK

             SHIP : 25K    ----------------    COD : 35KMS731 : 1/2 CENT 1940 - INDO CHINE .GIÁ 200K


MS732 : 1Đ 1964 - QGVN .GIÁ 45K


MS733 : BPCN 1938 - INDO CHINE .GIÁ 40K


MS734 : 5 XU 1975 - CHMNVN .GIÁ 95K


MS735 : SET 4 - 1976 - CHXHCNVN .GIÁ 190K


MS736 : 1 CENT 1941 - BÔNG CÚC - INDO CHINE .GIÁ 220K


MS737 : 1Đ 1971 - QGVN .GIÁ 30K


MS738 : 1 CENT 1941 - BÔNG CÚC - LỆCH 2 GIỜ - INDO CHINE .GIÁ 220K


MS739 : 10Đ 1970 - QGVN .GIÁ 65K


MS740 : 20 CENTS 1939 - KẼM - INDO CHINE .GIÁ 820K          SHOP UAECOIN. ĐỢT 2/ 2022

122/187/5 BẾN PHÚ ĐỊNH - P16 - Q8 - TP. HỒ CHÍ MINH
DD. 0764683261

NGUYỄN MINH KHANH

SỐ TÀI KHOẢN.  0071000658633 - VIETCOMBANK

             SHIP : 25K    ----------------    COD : 35KMS741 : 20 CENTS 1941 - KẼM - INDO CHINE .GIÁ 930K


MS742 : SET 6 - 1/2 CENT 1935/36/37/38/39/40 - INDO CHINE .GIÁ 550K


MS743..1/2 CENT 1940  - INDO CHINE  .GIÁ 250K


MS744 : 5 CENTS 1946B  - INDO CHINE  .GIÁ 130K


MS745 : 5 CENTS 1943 - INDO CHINE .GIÁ 70K


MS746 : 5 HÀO 1946 - LƯ NỔI - VNDC .GIÁ 300K


MS747 : 2Đ 1946  - VNDC  .GIÁ 340K


MS748 : 1 CENT 1941 - BÔNG CÚC - INDO CHINE .GIÁ 90K


MS749 : BPCN 1938 - INDO CHINE .GIÁ 70K


MS750 : 1Đ 1946 - VNDC .GIÁ 230K          SHOP UAECOIN. ĐỢT 2/ 2022

122/187/5 BẾN PHÚ ĐỊNH - P16 - Q8 - TP. HỒ CHÍ MINH
DD. 0764683261

NGUYỄN MINH KHANH

SỐ TÀI KHOẢN.  0071000658633 - VIETCOMBANK

             SHIP : 25K    ----------------    COD : 35KMS751 : 1/4 CENT 1942  - INDO CHINE  .GIÁ 70K


MS752 : 5 CENTS 1938 - INDO CHINE .GIÁ 120K


MS753 : 1/2 CENT 1939 - INDO CHINE .GIÁ 65K


MS754 : 1/2 CENT 1938 - INDO CHINE .GIÁ 65K


MS755 : 1Đ 1976  - CHXHCNVN  .GIÁ 200K


MS756 : 5 CENTS 1946B  - INDO CHINE  .GIÁ 135KMS757 : BPCN 1899 - INDO CHINE .GIÁ 225K


MS758 : BPCN 1903 - INDO CHINE .GIÁ 255K


MS759 : BPCN 1898 - INDO CHINE .GIÁ 205K


MS760 : THẺ BÀI 1887 - INDO CHINE .GIÁ 600K          SHOP UAECOIN. ĐỢT 2/ 2022

122/187/5 BẾN PHÚ ĐỊNH - P16 - Q8 - TP. HỒ CHÍ MINH
DD. 0764683261

NGUYỄN MINH KHANH

SỐ TÀI KHOẢN.  0071000658633 - VIETCOMBANK

             SHIP : 25K    ----------------    COD : 35KMS761 : BPCN 1923 - KHÔNG A - INDO CHINE .GIÁ 170K


MS762 : 1Đ 1971 FAO - QGVN .GIÁ 200K


MS763 : 2Đ 1946 - VNDC .GIÁ 520K


MS764 : SET 4 - 1976 - CHXHCNVN .GIÁ 200K


MS765 : 1 PIASTRES 1947  - INDO CHINE  .GIÁ 180K


MS766 : 20 CENTS 1939 - RÃNH  - INDO CHINE  .GIÁ 360k


MS767 : 5 HÀO 1976  - CHXHCNVN  .GIÁ 75K


MS768 : 2 XU 1975 - CHMNVN .GIÁ 85K


MS769 : 5 CENTS 1946B - INDO CHINE .GIÁ 115K


MS770 : 1/2 CENT 1940 - INDO CHINE .GIÁ 175K          SHOP UAECOIN. ĐỢT 2/ 2022

122/187/5 BẾN PHÚ ĐỊNH - P16 - Q8 - TP. HỒ CHÍ MINH
DD. 0764683261

NGUYỄN MINH KHANH

SỐ TÀI KHOẢN.  0071000658633 - VIETCOMBANK

             SHIP : 25K    ----------------    COD : 35K
MS771 : 50 SU 1960 - QGVN .GIÁ 305K


MS772 : 1Đ 1964 - QGVN .GIÁ 35K


MS773 : 10 CENTS 1945 - INDO CHINE .GIÁ 170K


MS774 : 5 XU 1975 - CHMNVN .GIÁ 95K


MS775 : 10Đ 1970 - QGVN .GIÁ 70K


MS776 : 5Đ 1971 - QGVN .GIÁ 55K


MS777 : 1Đ 1971 - QGVN .GIÁ 30K


MS778 : 10 CENTS 1941 - KẼM - INDO CHINE .GIÁ 605K


MS779 : 10 CENTS 1940 - KẼM - INDO CHINE .GIÁ 580K


MS780 : BPCN 1923 - KHÔNG A - INDO CHINE .GIÁ 320K          SHOP UAECOIN. ĐỢT 2/ 2022

122/187/5 BẾN PHÚ ĐỊNH - P16 - Q8 - TP. HỒ CHÍ MINH
DD. 0764683261

NGUYỄN MINH KHANH

SỐ TÀI KHOẢN.  0071000658633 - VIETCOMBANK

             SHIP : 25K    ----------------    COD : 35KMS781 : 5 CENTS 1939 - INDO CHINE .GIÁ 120K


MS782 : BPCN 1938 - INDO CHINE .GIÁ 60K


MS783 : BPCN 1939 - INDO CHINE .GIÁ 110K


MS784 : 1 CENT 1941 - BÔNG CÚC - INDO CHINE .GIÁ 155K


MS785 : 10 CENTS 1940 - XU GIẢ XƯA - INDO CHINE .GIÁ 80K


MS786 : 1 PIASTRES 1947  - INDO CHINE  .GIÁ 350K


MS787 : THẺ BÀI 1885 - INDO CHINE .GIÁ 700K


MS788 : 1/2 CENT 1939 - INDO CHINE .GIÁ 90K


MS789 : 1/2 CENT 1938 - INDO CHINE .GIÁ 75K


MS790 : 1Đ 1971 FAO  - QGVN  .GIÁ 165K          SHOP UAECOIN. ĐỢT 2/ 2022

122/187/5 BẾN PHÚ ĐỊNH - P16 - Q8 - TP. HỒ CHÍ MINH
DD. 0764683261

NGUYỄN MINH KHANH

SỐ TÀI KHOẢN.  0071000658633 - VIETCOMBANK

             SHIP : 25K    ----------------    COD : 35KMS791 : 1Đ 1971 FAO - QGVN .GIÁ 250K


MS792 : 2 XU 1975 - CHMNVN .GIÁ 85K


MS793 : 5 CENTS 1946B - INDO CHINE .GIÁ 135K


MS794 : 1 CENT 1943  - INDO CHINE  .GIÁ 35K


MS795 : 1Đ 1960 - QGVN .GIÁ 65K


MS796 : SET 4 - 1976 - CHXHCNVN .GIÁ 190K


MS797 : 1Đ 1964 - QGVN .GIÁ 40K


MS798 : 20 CENTS 1885 - BẠC 0,9 NĂM HIẾM - INDO CHINE .GIÁ 1800K


MS799 : 5 XU 1975 - CHMNVN .GIÁ 105K


MS800 : 50 XU 1963 - QGVN .GIÁ 250K


          SHOP UAECOIN. ĐỢT 2/ 2022

122/187/5 BẾN PHÚ ĐỊNH - P16 - Q8 - TP. HỒ CHÍ MINH
DD. 0764683261

NGUYỄN MINH KHANH

SỐ TÀI KHOẢN.  0071000658633 - VIETCOMBANK

             SHIP : 25K    ----------------    COD : 35KMS801 : 10Đ 1970 - QGVN .GIÁ 70K


MS802 : 5 CENTS 1946B - INDO CHINE .GIÁ 130K


MS803 : 1 CENT 1943 - INDO CHINE .GIÁ 40K


MS804 : 5 CENTS 1946B - INDO CHINE .GIÁ 110K


MS805 : 10 CENTS 1945 - INDO CHINE .GIÁ 180KMS806 : 1 CENT 1943 - INDO CHINE .GIÁ 40K


MS807 : 1 CENT 1941 - BÔNG CÚC - INDO CHINE .GIÁ 110K


MS808 : 10 CENTS 1941 - INDO CHINE .GIÁ 60K


MS809 : 1Đ 1971 FAO - QGVN .GIÁ 200K


MS810 : 2 XU 1975 - CHMNVN .GIÁ 80K


          SHOP UAECOIN. ĐỢT 2/ 2022

122/187/5 BẾN PHÚ ĐỊNH - P16 - Q8 - TP. HỒ CHÍ MINH
DD. 0764683261

NGUYỄN MINH KHANH

SỐ TÀI KHOẢN.  0071000658633 - VIETCOMBANK

             SHIP : 25K    ----------------    COD : 35KMS811 : 5 XU 1975 - CHMNVN .GIÁ 100K


MS812 : 10Đ 1970 - QGVN .GIÁ 80K


MS813 : 5Đ 1971 - QGVN .GIÁ 55K


MS814 : 1Đ 1964 - QGVN .GIÁ 45K


MS815 : 5 HÀO 1976 - CHXHCNVN .GIÁ 50K


MS816 : SET 3 - 10 CENTS 1939/40/41  - INDO CHINE  .GIÁ 175K


MS817 : 10 CENTS 1945 - INDO CHINE .GIÁ 170K


MS818 : ½ CENT 1939  - INDO CHINE  .GIÁ 75K


MS819 : THẺ BÀI 1885 - INDO CHINE .GIÁ 900K


MS820 : 2 XU 1975 - CHMNVN .GIÁ 75K          SHOP UAECOIN. ĐỢT 2/ 2022

122/187/5 BẾN PHÚ ĐỊNH - P16 - Q8 - TP. HỒ CHÍ MINH
DD. 0764683261

NGUYỄN MINH KHANH

SỐ TÀI KHOẢN.  0071000658633 - VIETCOMBANK

             SHIP : 25K    ----------------    COD : 35KMS821 : 5 CENTS 1946B - INDO CHINE .GIÁ 110K


MS822 : 1/4 CENT 1943  - INDO CHINE  .GIÁ 50K


MS823 : 50 CENTS 1946  - INDO CHINE  .GIÁ 285K


MS824 : SET 4 - 1976 - CHXHCNVN .GIÁ 200K


MS825 : 2 XU 1975 - CHMNVN .GIÁ 95K


MS826 : 5 XU 1975 - CHMNVN .GIÁ 90K


MS827 : 10Đ 1970 - QGVN .GIÁ 75K


MS828 : 1 HÀO 1976  - CHXHCNVN  .GIÁ 40K


MS829 : 1Đ 1971 - QGVN .GIÁ 35K


MS830 : 10 CENTS 1945 - INDO CHINE .GIÁ 180K          SHOP UAECOIN. ĐỢT 2/ 2022

122/187/5 BẾN PHÚ ĐỊNH - P16 - Q8 - TP. HỒ CHÍ MINH
DD. 0764683261

NGUYỄN MINH KHANH

SỐ TÀI KHOẢN.  0071000658633 - VIETCOMBANK

             SHIP : 25K    ----------------    COD : 35KMS831 : 1Đ 1964 - QGVN .GIÁ 40K


MS832 : 1Đ 1976 - CHXHCNVN .GIÁ 100K


MS833 : 5 XU 1975 - CHMNVN .GIÁ 90K


MS834 : 1Đ 1971 FAO - QGVN .GIÁ 200K


MS835 : 2 XU 1975 - CHMNVN .GIÁ 90KMS836 : 1 CENT 1941 - BÔNG CÚC - INDO CHINE .GIÁ 185K


MS837 : 1 PIASTRES 1946 - RÃNH  - INDO CHINE .GIÁ 400K


MS838 : 20 CENTS 1939 - KẼM - INDO CHINE .GIÁ 900K


MS839 : 1Đ 1964 - QGVN .GIÁ 40K


MS840 : 5 CENTS 1946B - INDO CHINE .GIÁ 150K          SHOP UAECOIN. ĐỢT 2/ 2022

122/187/5 BẾN PHÚ ĐỊNH - P16 - Q8 - TP. HỒ CHÍ MINH
DD. 0764683261

NGUYỄN MINH KHANH

SỐ TÀI KHOẢN.  0071000658633 - VIETCOMBANK

             SHIP : 25K    ----------------    COD : 35KMS841 : SET 4 - 1976 - CHXHCNVN .GIÁ 180K


MS842 : SET 5 - 2003 - CHXHCNVN .GIÁ 150K


MS843 : 1/2 CENT 1937 - INDO CHINE .GIÁ 150K


MS844 : 1Đ 1964 - QGVN .GIÁ 35K


MS845 : THẺ BÀI 1885 - INDO CHINE .GIÁ 490KMS846 : 10 CENTS 1945 - INDO CHINE .GIÁ 135K


MS847 : 2 XU 1975 - CHMNVN .GIÁ 85K


MS848 : 5 XU 1975 - CHMNVN .GIÁ 85K


MS849 : 10Đ 1970 - QGVN .GIÁ 70K


MS850 : 5Đ 1971 - QGVN .GIÁ 45K          SHOP UAECOIN. ĐỢT 2/ 2022

122/187/5 BẾN PHÚ ĐỊNH - P16 - Q8 - TP. HỒ CHÍ MINH
DD. 0764683261

NGUYỄN MINH KHANH

SỐ TÀI KHOẢN.  0071000658633 - VIETCOMBANK

             SHIP : 25K    ----------------    COD : 35KMS851 : 10Đ 1970 - QGVN .GIÁ 55K


MS852 : 1Đ 1971 - QGVN .GIÁ 30K


MS853 : 2Đ 1946 - VNDC .GIÁ 480K


MS854 : 20 CENTS 1945 - INDO CHINE .GIÁ 205K


MS855 : BPCN 1901 - INDO CHINE .GIÁ 210KMS856 : 1Đ 1964  - QGVN .GIÁ 40K


MS857 : 10 CENTS 1945 - INDO CHINE .GIÁ 140K


MS858 : 2 XU 1975 - CHMNVN .GIÁ 65K


MS859 : 5 CENTS 1946B - INDO CHINE .GIÁ 160K


MS860 : 1Đ 1964 - QGVN .GIÁ 35K          SHOP UAECOIN. ĐỢT 2/ 2022

122/187/5 BẾN PHÚ ĐỊNH - P16 - Q8 - TP. HỒ CHÍ MINH
DD. 0764683261

NGUYỄN MINH KHANH

SỐ TÀI KHOẢN.  0071000658633 - VIETCOMBANK

             SHIP : 25K    ----------------    COD : 35K


MS861 : 1/2 CENT 1939 - INDO CHINE .GIÁ 120K

MS862 : 1/2 CENT 1938 - INDO CHINE .GIÁ 90K

MS863 : 1/2 CENT 1940 - INDO CHINE .GIÁ 180K

MS864 : SET 4 - 1976 - CHXHCNVN .GIÁ 190K

MS865 : SET 5 - 2003 - CHXHCNVN .GIÁ 140K

MS866 : 10Đ 1970 - QGVN .GIÁ 70K

MS867 : 5 CENTS 1945B - INDO CHINE .GIÁ 155K

MS868 : 5 XU 1975 - CHMNVN .GIÁ 80K

MS869 : 5Đ 1971 - QGVN .GIÁ 55K

MS870 : SET 3 - 1975  - CHMNVN  .GIÁ 390K

 

     SHOP UAECOIN. ĐỢT 2/ 2022
122/187/5 BẾN PHÚ ĐỊNH - P16 - Q8 - TP. HỒ CHÍ MINH
DD. 0764683261

NGUYỄN MINH KHANH

SỐ TÀI KHOẢN.  0071000658633 - VIETCOMBANK

             SHIP : 25K    ----------------    COD : 35K

 

 

MS871 : 50 CENTS 1946  - INDO CHINE  .GIÁ 285K

MS872 : SET 2 - 20 CENTS 1939/41 - INDO CHINE .GIÁ 220K

MS873 : BPCN 1923 - KHÔNG A - INDO CHINE .GIÁ 220K

MS874 : 1 CENT 1941 - BÔNG CÚC - INDO CHINE .GIÁ 180K

MS875 : SET 3 - 1975 - CHMNVN .GIÁ 390K

MS876 : 5 HÀO 1946 - LƯ CHÌM - VNDC .GIÁ 220K

MS877 : SET 2 - 1/4 CENT 1942/43 - INDO CHINE .GIÁ 140K

MS878 : 5 CENTS 1938 - INDO CHINE .GIÁ 50K

MS879 : SET 2 - 5Đ 1966/71 - QGVN .GIÁ 100K

MS880 : SET 6 - 1/2 CENT 1935/36/37/38/39/40 - INDO CHINE .GIÁ 570K

     

     SHOP UAECOIN. ĐỢT 2/ 2022
122/187/5 BẾN PHÚ ĐỊNH - P16 - Q8 - TP. HỒ CHÍ MINH
DD. 0764683261

NGUYỄN MINH KHANH

SỐ TÀI KHOẢN.  0071000658633 - VIETCOMBANK

             SHIP : 25K    ----------------    COD : 35K

MS881 : BPCN 1897  - INDO CHINE  .GIÁ 200K

MS882 : 1Đ 1971  - QGVN  .GIÁ 30K

MS883 : 20 CENTS 1939 - RÃNH - INDO CHINE .GIÁ 520K

MS884 : 20 CENTS 1945C - INDO CHINE .GIÁ 155K

MS885 : THẺ BÀI 1889 - INDO CHINE .GIÁ 820K

MS886 : THẺ BÀI 1894 - INDO CHINE .GIÁ 1500K

MS887 : SET 2 - 10 CENTS 1945/45C - INDO CHINE .GIÁ 330K

MS888 : 1/2 CENT 1935 - INDO CHINE .GIÁ 45K

MS889 : 1Đ 1971 - QGVN .GIÁ 30K

MS890 : SET 3 - 1958 - VNDC .GIÁ 610K

     

     SHOP UAECOIN. ĐỢT 2/ 2022
122/187/5 BẾN PHÚ ĐỊNH - P16 - Q8 - TP. HỒ CHÍ MINH
DD. 0764683261

NGUYỄN MINH KHANH

SỐ TÀI KHOẢN.  0071000658633 - VIETCOMBANK

             SHIP : 25K    ----------------    COD : 35K

MS891 : SET 3 - 20 CENTS 1945/45B/45C  - INDO CHINE  .GIÁ 650K

MS892 : 50 XU 1963 - QGVN .GIÁ 320K

MS893 : 1/2 CENT 1938 - INDO CHINE .GIÁ 85K

MS894 : 1 CENT 1943 - INDO CHINE .GIÁ 40K

MS895 : 10 CENTS 1940 - KẼM - INDO CHINE .GIÁ 670K

MS896 : 10 CENTS 1941 - KẼM - INDO CHINE .GIÁ 670K

MS897 : SET 5 - 2003 - CHXHCNVN .GIÁ 170K

MS898 : 10 CENT 1885 - BẠC 0,9 - INDO CHINE .GIÁ 950K

MS899 : 1 CENT 1941 - BÔNG CÚC - INDO CHINE .GIÁ 220K

MS900 : BPCN 1939 - INDO CHINE .GIÁ 110K

 

     SHOP UAECOIN. ĐỢT 2/ 2022
122/187/5 BẾN PHÚ ĐỊNH - P16 - Q8 - TP. HỒ CHÍ MINH
DD. 0764683261

NGUYỄN MINH KHANH

SỐ TÀI KHOẢN.  0071000658633 - VIETCOMBANK

             SHIP : 25K    ----------------    COD : 35K

MS901 : BPCN 1938 - INDO CHINE .GIÁ 80K

MS902 : 10 CENTS 1940 - INDO CHINE .GIÁ 65K

MS903 : 1Đ 1964 - QGVN .GIÁ 45K

MS904 : 1Đ 1964 - QGVN  .GIÁ 45K

MS905 : BPCN 1899 - INDO CHINE .GIÁ 220K

MS906 : BPCN 1903 - INDO CHINE .GIÁ 250K

MS907 : 1Đ 1964 - QGVN .GIÁ 45K

MS908 : 1Đ 1971 - QGVN .GIÁ 30K

MS909 : 1Đ 1971 FAO - QGVN .GIÁ 200K

MS910 : 1 XU 1975  - CHMNVN  .GIÁ 170K

     

     SHOP UAECOIN. ĐỢT 2/ 2022
122/187/5 BẾN PHÚ ĐỊNH - P16 - Q8 - TP. HỒ CHÍ MINH
DD. 0764683261

NGUYỄN MINH KHANH

SỐ TÀI KHOẢN.  0071000658633 - VIETCOMBANK

             SHIP : 25K    ----------------    COD : 35K

MS911 : 20Đ 1968 - QGVN .GIÁ 190K

MS912 : 5Đ 1971 - QGVN .GIÁ 65K

MS913 : 5 CENTS 1946B - INDO CHINE .GIÁ 140K

MS914 : 1/2 CENT 1939 - INDO CHINE .GIÁ 120K

MS915 : 1/2 CENT 1940 - INDO CHINE .GIÁ 220K

MS916 : 20 CENTS 1939 - INDO CHINE .GIÁ 120K

MS917 : 20 CENTS 1941 - INDO CHINE .GIÁ 120K

MS918 : 10 CENTS 1945 - INDO CHINE .GIÁ 80K

MS919 : 20 CENTS 1945C - INDO CHINE .GIÁ 215K

MS920 : SET 4 - 1976 - CHXHCNVN .GIÁ 200K

 

     SHOP UAECOIN. ĐỢT 2/ 2022
122/187/5 BẾN PHÚ ĐỊNH - P16 - Q8 - TP. HỒ CHÍ MINH
DD. 0764683261

NGUYỄN MINH KHANH

SỐ TÀI KHOẢN.  0071000658633 - VIETCOMBANK

             SHIP : 25K    ----------------    COD : 35K

MS921 : 10 CENTS 1939  - INDO CHINE  .GIÁ 35K

MS922 : 2 XU 1975 - CHMNVN .GIÁ 120K

MS923 : 20 CENTS 1945B - INDO CHINE .GIÁ 205K

MS924 : 20 CENTS 1945 - INDO CHINE .GIÁ 180K

MS925 : 10 CENTS 1945 - INDO CHINE .GIÁ 135K

MS926 : 20 CENTS 1945C - INDO CHINE .GIÁ 195K

MS927 : 1/4 CENT 1942 - INDO CHINE .GIÁ 70K

MS928 : 10 CENTS 1945 - INDO CHINE .GIÁ 180K

MS929 : 1Đ 1971 - QGVN .GIÁ 25K

MS930 : 1Đ 1964 - QGVN .GIÁ 45K

MS931 : 1 CENT 1941 - BÔNG CÚC - INDO CHINE .GIÁ 210K

MS932 : 10 CENTS 1940 - KẼM - INDO CHINE .GIÁ 670K

MS933 : 10 CENTS 1941 - KẼM - INDO CHINE .GIÁ 650K

MS934 : BPCN 1899 - INDO CHINE .GIÁ 260K

MS935 : BPCN 1903 - INDO CHINE .GIÁ 270K

     SHOP UAECOIN. ĐỢT 2/ 2022
122/187/5 BẾN PHÚ ĐỊNH - P16 - Q8 - TP. HỒ CHÍ MINH
DD. 0764683261

NGUYỄN MINH KHANH

SỐ TÀI KHOẢN.  0071000658633 - VIETCOMBANK

             SHIP : 25K    ----------------    COD : 35K

MS936 : BPCN 1901 - INDO CHINE .GIÁ 230K

MS937 : 2Đ 1946 - HỒ CHÍ NINH - VNDC .GÁ 520K

MS938 : 20 CENTS 1939 - KẼM - INDO CHINE .GIÁ 890K

MS939 : 20 CENTS 1941 - KẼM - INDO CHINE .GIÁ 1250K

MS940 : 1Đ 1976  - CHXHCNVN  .GIÁ 100K

MS941 : 1Đ 1971 FAO - QGVN .GIÁ 200K

MS942 : 5 CENTS 1946B - INDO CHINE .GIÁ 155K

MS943 : 1Đ 1971 - QGVN .GIÁ 30K

MS944 : 1Đ 1964 - QGVN .GIÁ 40K

MS945 : 20Đ 1968 - QGVN .GIÁ 180K

MS946 : 5Đ 1966 - QGVN .GIÁ 55K

MS947 : 5Đ 1966 - QGVN .GIÁ 50K

MS948 : 20 CENTS 1945 - INDO CHINE .GIÁ 200K

MS949 : BPCN 1938 - INDO CHINE .GIÁ 120K

MS950 : BPCN 1939 - INDO CHINE .GIÁ 120K

     

     SHOP UAECOIN. ĐỢT 2/ 2022
122/187/5 BẾN PHÚ ĐỊNH - P16 - Q8 - TP. HỒ CHÍ MINH
DD. 0764683261

NGUYỄN MINH KHANH

SỐ TÀI KHOẢN.  0071000658633 - VIETCOMBANK

             SHIP : 25K    ----------------    COD : 35K

MS951 : 2 XU 1975 - CHMNVN .GIÁ 100K

MS952 : 5 XU 1975 - CHMNVN .GIÁ 85K

MS953 : 50 CENTS 1946  - INDO CHINE  .GIÁ 300K

MS954 : 1/2 CENT 1938 - INDO CHINE .GIÁ 120K

MS955 : 1/2 CENT 1939 - INDO CHINE .GIÁ 55K

MS956 : 1/2 CENT 1940 - INDO CHINE .GIÁ 220K

MS957 : 1Đ 1964 - QGVN .GIÁ 40K

MS958 : 1Đ 1971 - QGVN .GIÁ 25K

MS959 : BPCN 1938  - INDO CHINE  .GIÁ 100K

MS960 : 1 CENT 1943 - INDO CHINE .GIÁ 40K

    

     SHOP UAECOIN. ĐỢT 2/ 2022
122/187/5 BẾN PHÚ ĐỊNH - P16 - Q8 - TP. HỒ CHÍ MINH
DD. 0764683261

NGUYỄN MINH KHANH

SỐ TÀI KHOẢN.  0071000658633 - VIETCOMBANK

             SHIP : 25K    ----------------    COD : 35K

MS961 : 10 CENTS 1945 - INDO CHINE .GIÁ 120K

MS962 : 20 CENTS 1945 - INDO CHINE .GIÁ 180K

MS963 : 20 CENTS 1945C - INDO CHINE .GIÁ 205K

MS964 : 20 CENTS 1945B - INDO CHINE .GIÁ 230K

MS965 : 5 CENTS 1946B - INDO CHINE .GIÁ 150K

MS966 : SET 4 - 1976 - CHXHCNVN .GIÁ 190K

MS967 : BPCN 1899 - INDO CHINE .GIÁ 270K

MS968 : SET 3 - 1975 - CHMNVN .GIÁ 390K

MS969 : SET 2 - 1/4 CENT 1942/43 - INDO CHINE .GIÁ 120K

MS970 : 20 CENTS 1939 - INDO CHINE .GIÁ 120K

     

     SHOP UAECOIN. ĐỢT 2/ 2022
122/187/5 BẾN PHÚ ĐỊNH - P16 - Q8 - TP. HỒ CHÍ MINH
DD. 0764683261

NGUYỄN MINH KHANH

SỐ TÀI KHOẢN.  0071000658633 - VIETCOMBANK

             SHIP : 25K    ----------------    COD : 35K

MS971 : 20 CENTS 1941 - INDO CHINE .GIÁ 120K

MS972 : SET 3 - 1958 - VNDC .GIÁ 610K

MS973 : 1 CENT 1941 - BÔNG CÚC - INDO CHINE .GIÁ 185K

MS974 : 2 XU 1975 - CHMNVN .GIÁ 120K

MS975 : 5 XU 1975 - CHMNVN .GIÁ 100K

MS976 : BPCN 1939  - INDO CHINE  .GIÁ 120K

MS977 : 10 CENTS 1940 - KẼM - INDO CINE .GIÁ 670K

MS978 : 10 CENTS 1941 - KẼM - INDO CHINE .GIÁ 670K

MS979 : 10 CENTS 1940 - INDO CHINE .GIÁ 65K

MS980 : 10 CENTS 1941 - INDO CHINE .GIÁ 65K

     

     SHOP UAECOIN. ĐỢT 2/ 2022
122/187/5 BẾN PHÚ ĐỊNH - P16 - Q8 - TP. HỒ CHÍ MINH
DD. 0764683261

NGUYỄN MINH KHANH

SỐ TÀI KHOẢN.  0071000658633 - VIETCOMBANK

             SHIP : 25K    ----------------    COD : 35K

MS981 : 1Đ 1971 - QGVN .GIÁ 30K

MS982 : 1Đ 1964 - QGVN .GIÁ 45K

MS983 : SET 5 - 2003 - CHXHCNVN .GIÁ 150K

MS984 : 5 CENTS 1925 - INDO CHINE .GIÁ 120K

MS985 : 1 XU 1958 - VNDC .GIÁ 270K

MS986 : 10 CENTS 1945 - INDO CHINE .GIÁ 170K

MS987 : 5 CENTS 1946B - INDO CHINE .GIÁ 145K

MS988 : 1/2 CENT 1940 - INDO CHINE .GIÁ 220K

MS989 : 50 XU 1963 - QGVN .GIÁ 320K

MS990 : 5Đ 1971 - QGVN .GIÁ 40K

     

     SHOP UAECOIN. ĐỢT 2/ 2022
122/187/5 BẾN PHÚ ĐỊNH - P16 - Q8 - TP. HỒ CHÍ MINH
DD. 0764683261

NGUYỄN MINH KHANH

SỐ TÀI KHOẢN.  0071000658633 - VIETCOMBANK

             SHIP : 25K    ----------------    COD : 35K

MS991.1 :  10Đ 1987  - CHXHCNVN  .GIÁ 370K

MS991 : 1 CENT 1943 - INDO CHINE .GIÁ 25K

MS992 : SET 3 - 20 CENTS 1945/45B/45C - INDO CHINE .GIÁ 610K

MS993 : 20Đ 1968 - QGVN .GIÁ 240K

MS994 : 20 CENTS 1941 - INDO CHINE .GIÁ 90K

MS995 :  BỘ 17 XU - QGVN  .GIÁ 4500K

MS996 : BPCN 1939 - INDO CHINE .GIÁ 105K

MS997 : BPCN 1938 - INDO CHINE .GIÁ 115K

MS998 : 1Đ 1971 - QGVN .GIÁ 35K

MS999 : 1Đ 1964 - QGVN .GIÁ 45K

MS1000 : 5 XU 1975 - CHMNVN .GIÁ 120K

     

     SHOP UAECOIN. ĐỢT 2/ 2022
122/187/5 BẾN PHÚ ĐỊNH - P16 - Q8 - TP. HỒ CHÍ MINH
DD. 0764683261

NGUYỄN MINH KHANH

SỐ TÀI KHOẢN.  0071000658633 - VIETCOMBANK

             SHIP : 25K    ----------------    COD : 35K

MS1001 : SET 6 - 1/2 CENT 1935/36/37/38/39/40 - INDO CHINE .GIÁ 600K

MS1002 : 2 XU 1958 - VNDC .GIÁ 220K

MS1003 : 2 XU 1975 - CHMNVN .GIÁ 120K

MS1004 : 10 CENTS 1941 - INDO CHINE .GIÁ 65K

MS1005 : 10 CENTS 1940 - INDO CHINE .GIÁ 65K

MS1006 : 1Đ 1971 FAO - QGVN .GIÁ 200K

MS1007 : 5 XU 1975  - CHMNVN  .GIÁ 110K

MS1008 : 5Đ 1966 - QGVN .GIÁ 50K

MS1009 : 5 CENTS 1939 - INDO CHINE .GIÁ 120K

MS1010 : BỘ 19 XU - VNXHCN  .GIÁ 3000K

     

     SHOP UAECOIN. ĐỢT 2/ 2022
122/187/5 BẾN PHÚ ĐỊNH - P16 - Q8 - TP. HỒ CHÍ MINH
DD. 0764683261

NGUYỄN MINH KHANH

SỐ TÀI KHOẢN.  0071000658633 - VIETCOMBANK

             SHIP : 25K    ----------------    COD : 35K

MS1011 : 20 CENTS 1945  - INDO CHINE  .GIÁ 200K

MS1012 : 10 CENTS 1945 - INDO CHINE .GIÁ 160K

MS1013 : 10 CENTS 1940 - KẼM  - INDO CHINE  .GIÁ 640K

MS1014 : 10 CENTS 1941 - KẼM  - INDO CHINE  .GIÁ 670K

MS1015 : BPCN 1939  - INDO CHINE  .GIÁ 120K

MS1016 : 1 XU 1958  - VNDC  .GIÁ 205K

MS1017 : 1Đ 1971 QGVN .GIÁ 30K

MS1018 : 1Đ 1964  - QGVN  .GIÁ 45K

MS1019 : 1 CENT 1940 - CHẤM TRÒN  - INDO CHINE  .GIÁ 220K

MS1020 : SET 4 - 1976  - CHXHCNVN  .GIÁ 180K

     

     SHOP UAECOIN. ĐỢT 2/ 2022
122/187/5 BẾN PHÚ ĐỊNH - P16 - Q8 - TP. HỒ CHÍ MINH
DD. 0764683261

NGUYỄN MINH KHANH

SỐ TÀI KHOẢN.  0071000658633 - VIETCOMBANK

             SHIP : 25K    ----------------    COD : 35K

MS1021 : 20 CENTS 1945C - INDO CHINE .GIÁ 190K

MS1022 : 20 CENTS 1945B - INDO CHINE .GIÁ 240K

MS1023 : 20 CENTS 1945 - INDO CHINE .GIÁ 205K

MS1024 : BPCN 1899 - INDO CHINE .GIÁ 270K

MS1025 : 1/2 CENT 1940 - INDO CHINE .GIÁ 210K

MS1026 : 5Đ 1966 - QGVN .GIÁ 50K

MS1027 : 1 CENT 1943 - INDO CHINE .GIÁ 35K

MS1028 : 20 CENTS 1941 - INDO CHINE .GIÁ 120K

MS1029 : 20 CENTS 1939 - INDO CHINE .GIÁ 120K

MS1030 : 1Đ 1964 - QGVN .GIÁ 40K

     

     SHOP UAECOIN. ĐỢT 2/ 2022
122/187/5 BẾN PHÚ ĐỊNH - P16 - Q8 - TP. HỒ CHÍ MINH
DD. 0764683261

NGUYỄN MINH KHANH

SỐ TÀI KHOẢN.  0071000658633 - VIETCOMBANK

             SHIP : 25K    ----------------    COD : 35K

MS1031 : 1Đ 1971 - QGVN .GIÁ 30K

MS1032 : 5 XU 1975 - CHMNVN .GIÁ 120K

MS1033 : 5 CENTS 1938 - INDO CHINE .GIÁ 80K

MS1034 : 10 CENTS 1945 - INDO CHINE .GIÁ 160K

MS1035 : 20 CNTS 1945 - INDO CHINE .GIÁ 205K

MS1036 : 20Đ 1968 - **** .GIÁ 190K

MS1037 : 5 CENTS 1946B - INDO CHINE .GIÁ 120K

MS1038 : 2 XU 1975 - CHMNVN .GIÁ 120K

MS1039 : 1 PIASTRES 1947 - INDO CHINE .GIÁ 290K

MS1040 : 1 /4 CENT 1942 - INDO CHINE .GIÁ 75K

     

     SHOP UAECOIN. ĐỢT 2/ 2022
122/187/5 BẾN PHÚ ĐỊNH - P16 - Q8 - TP. HỒ CHÍ MINH
DD. 0764683261

NGUYỄN MINH KHANH

SỐ TÀI KHOẢN.  0071000658633 - VIETCOMBANK

             SHIP : 25K    ----------------    COD : 35K

MS1041 : 5 XU 1975 - CHMNVN .GIÁ 130K

MS1042 : 10 CENTS 1940 - INDO CHINE .GIÁ 65K

MS1043 : 10 CENTS 1941 - INDO CHINE .GIÁ 65K

MS1044 : BPCN 1923 - KHÔNG A - INDO CHINE .GIÁ 80K

MS1045 : BPCN 1939 - INDO CHINE .GIÁ 120K

MS1046 : BPCN 1938 - INDO CHINE .GIÁ 115K

MS1047 : SET 5 - 2003 - CHXHCNVN .GIÁ 155K

MS1048 : 20 CENTS 1939 - KẼM - INDO CHINE .GIÁ 870K

MS1049 : 5 CENTS 1945B - INDO CHINE .GIÁ 140K

MS1050 : 10 CENTS 1945 - INDO CHINE .GIÁ 130K

     

     SHOP UAECOIN. ĐỢT 2/ 2022
122/187/5 BẾN PHÚ ĐỊNH - P16 - Q8 - TP. HỒ CHÍ MINH
DD. 0764683261

NGUYỄN MINH KHANH

SỐ TÀI KHOẢN.  0071000658633 - VIETCOMBANK

             SHIP : 25K    ----------------    COD : 35K

MS1051 : 5Đ 1966 - QGVN .GIÁ 50K

MS1052 : 1Đ 1964 - QGVN .GIÁ 45K

MS1053 : 2 XU 1975 - CHMNVN .GIÁ 120K

MS1054 : 1 XU 1958 - VNDC .GIÁ 270K

MS1055 : 2 ĐIẾU 1901 - INDO CHIN .GIÁ 240K

MS1056 : 1Đ 1971 - QGVN .GIÁ 35K

MS1057 : 20 SU 1953  - QGVN  .GIÁ 190K

MS1058 : 20 CENTS 1945 - INDO CHINE .GIÁ 180K

MS1059 : 2 XU 1958 - VNDC .GIÁ 220K

MS1060 : 1 CENT 1941 - BÔNG CÚC - INDO CHINE .GIÁ 220K

     

     SHOP UAECOIN. ĐỢT 2/ 2022
122/187/5 BẾN PHÚ ĐỊNH - P16 - Q8 - TP. HỒ CHÍ MINH
DD. 0764683261

NGUYỄN MINH KHANH

SỐ TÀI KHOẢN.  0071000658633 - VIETCOMBANK

             SHIP : 25K    ----------------    COD : 35K

 

MS1061 : SET 3 - 1975 - CHMNVN .GIÁ 390K

MS1062 : 1 CENT 1943 - INDO CHINE .GIÁ 40K

MS1063 : 10 CENTS 1945 - INDO CHINE .GIÁ 180K

MS1064 : 5 CENTS 1945B - INDO CHINE .GIÁ 140K

MS1065 : 20 CENTS 1945B - INDO CHINE .GIÁ 185K

MS1066 : BPCN 1903 - INDO CHINE .GIÁ 270K

MS1067 : 1/2 CENT 1940 - INDO CHINE .GIÁ 220K

MS1068 : 10 CENTS 1940 - KẼM - INDO CHINE .GIÁ 630K

MS1069 : 10 CENTS 1941 - KẼM - INDO CHINE .GIÁ 630K

MS1070 : 1Đ 1964 - QGVN .GIÁ 45K

     

     SHOP UAECOIN. ĐỢT 2/ 2022
122/187/5 BẾN PHÚ ĐỊNH - P16 - Q8 - TP. HỒ CHÍ MINH
DD. 0764683261

NGUYỄN MINH KHANH

SỐ TÀI KHOẢN.  0071000658633 - VIETCOMBANK

             SHIP : 25K    ----------------    COD : 35K

MS1071 : 20Đ 1968 - QGVN .GIÁ 190K

MS1072 : 1 CENT 1943 - INDO CHINE .GIÁ 40K

MS1073 : 5Đ 1966 - QGVN .GIÁ 50K

MS1074 : SET 4 - 1976 - CHXHCNVN .GIÁ 200K

MS1075 : 20 CENTS 1945 - INDO CHINE .GIÁ 195K

MS1076 : 5 XU 1975 - CHMNVN .GIÁ 120K

MS1077 : 10 CENTS 1941 - INDO CHINE .GIÁ 45K

MS1078 : 2 XU 1975 - CHMNVN .GIÁ 120K

MS1079 : 1 CENT 1941 - BÔNG CÚC - INDO CHINE .GIÁ 140K

MS1080 : 20 CENTS 1939 - KẼM - INDO CHINE .GIÁ 900K

     

     SHOP UAECOIN. ĐỢT 2/ 2022
122/187/5 BẾN PHÚ ĐỊNH - P16 - Q8 - TP. HỒ CHÍ MINH
DD. 0764683261

NGUYỄN MINH KHANH

SỐ TÀI KHOẢN.  0071000658633 - VIETCOMBANK

             SHIP : 25K    ----------------    COD : 35K

MS1081 :  BPCN 1908  - INDO CHINE  .GIÁ 240K

MS1082 : 1 CENT 1940 - CHẤM TRÒN  - INDO CHINE  .GIÁ 220K

MS1083 :  BPCN 1916  - INDO CHINE  .GIÁ 220K

MS1084 : 5 CENTS 1946B - INDO CHINE .GIÁ 155K

MS1085 : 10 CENTS 1939  - INDO CHINE  .GIÁ 45K

MS1086 : 5 CENTS 1943  - INDO CHINE  .GIÁ 60K

MS1087 : 1 CENT 1941 - BÔNG CÚC  - INDO CHINE  .GIÁ 100K

MS1088 : 50 CENTS 1946  - INDO CHINE  .GIÁ 300K

MS1089 : 50 XU 1963  - QGVN  .GIÁ 350K

MS1090 : 5 HÀO 1946 - LƯ NỔI  - VNDC  .GIÁ 190K

     

     SHOP UAECOIN. ĐỢT 2/ 2022
122/187/5 BẾN PHÚ ĐỊNH - P16 - Q8 - TP. HỒ CHÍ MINH
DD. 0764683261

NGUYỄN MINH KHANH

SỐ TÀI KHOẢN.  0071000658633 - VIETCOMBANK

             SHIP : 25K    ----------------    COD : 35K

MS1091 : 1Đ 1946 (LỔI N AM) (DƯ THỊT)  - VNDC  .GIÁ 600K

MS1092 : 1 PIASTRES 1947  - INDO CHINE  .GIÁ 160K

MS1093 : 5 XU 1958  - VNDC  .GIÁ 125K

MS1094 : 1Đ 1971 - FAO  - QGVN  .GIÁ 125K

MS1095 : 20 CENTS 1939  - INDO CHINE  .GIÁ 80K

MS1096 : 1 XU 1975  - CHMNVN  .GIÁ 170K

MS1097 : 50 CENTS 1946  - INDO CHINE  .GIÁ 220K

MS1098 : 1 CENT 194 - BÔNG CÚC (LỔI 194)  - INDO CHINE  .GIÁ 130K

MS1099 : 5 CENTS 1943  - INDO CHINE  .GIÁ 65K

MS1100 : 10 CENTS 1939  - INDO CHINE  .GIÁ 65K

     

     SHOP UAECOIN. ĐỢT 2/ 2022
122/187/5 BẾN PHÚ ĐỊNH - P16 - Q8 - TP. HỒ CHÍ MINH
DD. 0764683261

NGUYỄN MINH KHANH

SỐ TÀI KHOẢN.  0071000658633 - VIETCOMBANK

             SHIP : 25K    ----------------    COD : 35K

MS1101 : 50 CENTS 1946  - INDO CHINE  .GIÁ 250K

MS1102 : SET 2 - ¼ CENT 1942/43  - INDO CHINE  .GIÁ 120K

MS1103 : THẺ BÀI 1885  - INDO CHINE  .GIÁ 700K

MS1104 : THẺ BÀI 1887  - INDO CHINE  .GIÁ 450K

MS1105 : THẺ BÀI 1888  - INDO CHINE  .GIÁ 1050K

MS1106 : THẺ BÀI 1889  - INDO CHINE  .GIÁ 770K

MS1107 : THẺ BÀI 1892  - INDO CHINE  .GIÁ 600K

MS1108 : THẺ BÀI 1893  - INDO CHINE  .GIÁ 1900K

MS1109 : 10 CENTS 1885 - BẠC 0,9  - INDO CHINE  .GIÁ 1000K

MS1110 : BPCN 1938  - INDO CHINE  .GIÁ 80K

     

     SHOP UAECOIN. ĐỢT 2/ 2022
122/187/5 BẾN PHÚ ĐỊNH - P16 - Q8 - TP. HỒ CHÍ MINH
DD. 0764683261

NGUYỄN MINH KHANH

SỐ TÀI KHOẢN.  0071000658633 - VIETCOMBANK

             SHIP : 25K    ----------------    COD : 35K

MS1111 : 10 CENTS 1929 - BẠC 0,68  - INDO CHINE  .GIÁ 110K

MS1112 : 1/2 CENT 1938  - INDO CHINE  .GIÁ 55K

MS1113 : 10 CENTS 1945  - INDO CHINE  .GIÁ 125K

MS1114 : 1/2 CENT 1943  - INDO CHINE  .GIÁ 50K

MS1115 : 5 CENTS 1938  - INDO CHINE  .GIÁ 100K

MS1116 : 1Đ 1964  - QGVN  .GIÁ 45K

MS1117 : 20 CENTS 1930 - BẠC 0,68  - INDO CHINE  .GIÁ 165K

MS1118 : BPCN 1939  - INDO CHINE  .GIÁ 100K

MS1119 : 50 XU 1963  - QGVN  .GIÁ 400K

MS1120 : SET 6 - ½ CENT 1935/36/37/38/39/40  - INDO CHINE  .GIÁ 570K

     

     SHOP UAECOIN. ĐỢT 2/ 2022
122/187/5 BẾN PHÚ ĐỊNH - P16 - Q8 - TP. HỒ CHÍ MINH
DD. 0764683261

NGUYỄN MINH KHANH

SỐ TÀI KHOẢN.  0071000658633 - VIETCOMBANK

             SHIP : 25K    ----------------    COD : 35K

MS1121 : SET 7 - 5 CENTS 1923/24/25/30/37/38/39  - INDO CHINE  .GIÁ 550K

MS1122 : SET 3 - 20 CENTS 1945/45B/45C  - INDO CHINE  .GIÁ 590K

MS1123 : 2Đ 1946  - VNDC  .GIÁ 520K

MS1124 : 1 PIASTRES 1947  - INDO CHINE  .GIÁ 170K

MS1125 : 5 HÀO 1946 - LƯ NỔI  - VNDC  .GIÁ 250K

MS1126 : 20 CENTS 1941  - INDO CHINE  .GIÁ 120K

MS1127 : SET 3 - 10 CENTS 1939/40/41  - INDO CHINE  .GIÁ 175K

MS1128 : SET 5 - 2003  - CHXHCNVN  .GIÁ 170K

MS1129 : SET 3 - 1975  - CHMNVN  .GIÁ 390K

MS1130 : SET 2 - 1943  - INDO CHINE  .GIÁ 120K

     

     SHOP UAECOIN. ĐỢT 2/ 2022
122/187/5 BẾN PHÚ ĐỊNH - P16 - Q8 - TP. HỒ CHÍ MINH
DD. 0764683261

NGUYỄN MINH KHANH

SỐ TÀI KHOẢN.  0071000658633 - VIETCOMBANK

             SHIP : 25K    ----------------    COD : 35K

MS1131 : BPCN 1923 - KHÔNG A  - INDO CHINE  .GIÁ 500K

MS1132 : BPCN 1937  - INDO CHINE  .GIÁ 65K

MS1133 : BPCN 1938  - INDO CHINE  .GIÁ 120K

MS1134 : BPCN 1939  - INDO CHINE  .GIÁ 120K

MS1135 : 10 CENTS 1939  - INDO CHINE  .GIÁ 50K

MS1136 : 10 CENTS 1940  - INDO CHINE  .GIÁ 55K

MS1137 : 10 CENTS 1941  - INDO CHINE  .GIÁ 40K

MS1138 : 1 CENT 1941 - BÔNG CÚC  - INDO CHINE  .GIÁ 200K

MS1139 : 1 CENT 194 - BÔNG CÚC (LỔI 194)  - INDO CHINE  .GIÁ 140K

MS1140 : 1Đ 1976  - CHXHCNVN  .GIÁ 45K

     

     SHOP UAECOIN. ĐỢT 2/ 2022
122/187/5 BẾN PHÚ ĐỊNH - P16 - Q8 - TP. HỒ CHÍ MINH
DD. 0764683261

NGUYỄN MINH KHANH

SỐ TÀI KHOẢN.  0071000658633 - VIETCOMBANK

             SHIP : 25K    ----------------    COD : 35K

MS1141 : 50 XU 1963  - QGVN  .GIÁ 320K

MS1142 : SET 2 - 5 CENTS 1946/46B  - INDO CHINE  .GIÁ 280K

MS1143 : 1Đ 1971  - QGVN  .GIÁ 35K

MS1144 : 1Đ 1964  - QGVN  .GIÁ 45K

MS1145 : 1Đ 1971 FAO  - QGVN  .GIÁ 140K

MS1146 : 5Đ 1971  - QGVN  .GIÁ 65K

MS1147 : 10Đ 1970  - QGVN  .GIÁ 60K

MS1148 : 10 CENTS 1945  - INDO CHINE  .GIÁ 160K

MS1149 : 1 CENT 1943  - INDO CHINE  .GIÁ 45K

MS1150 : 50 XU 1963  - QGVN  .GIÁ 380K

     

     SHOP UAECOIN. ĐỢT 2/ 2022
122/187/5 BẾN PHÚ ĐỊNH - P16 - Q8 - TP. HỒ CHÍ MINH
DD. 0764683261

NGUYỄN MINH KHANH

SỐ TÀI KHOẢN.  0071000658633 - VIETCOMBANK

             SHIP : 25K    ----------------    COD : 35K

MS1151 : 1 XU 1975  - CHMNVN  .GIÁ 140K

MS1152 : SET 3 - 1975  - CHMNVN  .GIÁ 390K

MS1153 : 5 CENTS 1943  - INDO CHINE  .GIÁ 70K

MS1154 : 10 CENTS 1945  - INDO CHINE  .GIÁ 140K

MS1155 : 1 HÀO 1976  - CHXHCNVN  .GIÁ 40K

MS1156 : 1/4 CENT 1943  - INDO CHINE  .GIÁ 80K

MS1157 : SET 3 - 10 CENTS 1939/40/41  - INDO CHINE  .GIÁ 165K

MS1158 : 50 CENTS 1946  - INDO CHINE  .GIÁ 285K

MS1159 : 1/2 CENT 1935  - INDO CHINE  .GIÁ 55K

MS1160 : 1/2 CENT 1936 - INDO CHINE  .GIÁ 40K

     

     SHOP UAECOIN. ĐỢT 2/ 2022
122/187/5 BẾN PHÚ ĐỊNH - P16 - Q8 - TP. HỒ CHÍ MINH
DD. 0764683261

NGUYỄN MINH KHANH

SỐ TÀI KHOẢN.  0071000658633 - VIETCOMBANK

             SHIP : 25K    ----------------    COD : 35K

MS1161 : 1/2 CENT 193 8 - INDO CHINE  .GIÁ 70K

MS1162 : 1/2 CENT 1939  - INDO CHINE  .GIÁ 65K

MS1163 : 1/2 CENT 1940  - INDO CHINE  .GIÁ 250K

MS1164 : BPCN 1923 - KHÔNG A  - INDO CHINE  .GIÁ 220K

MS1165 : BPCN 1937  - INDO CHINE  .GIÁ 130K

MS1166 : BPCN 1939  - INDO CHINE  .GIÁ 100K

MS1167 : BPCN 1938  - INDO CHINE  .GIÁ 120K

MS1168 : 1Đ 1971  - QGVN  .GIÁ 35K

MS1169 : 1Đ 1964  - QGVN  .GIÁ 45K

MS1170 : 5Đ 1971  - QGVN  .GIÁ 65K

     

     SHOP UAECOIN. ĐỢT 2/ 2022
122/187/5 BẾN PHÚ ĐỊNH - P16 - Q8 - TP. HỒ CHÍ MINH
DD. 0764683261

NGUYỄN MINH KHANH

SỐ TÀI KHOẢN.  0071000658633 - VIETCOMBANK

             SHIP : 25K    ----------------    COD : 35K

Góp ý