Tờ bạc 50 xu đông dương
Mầu đỏ hồng
Lành đẹp
Bao ship