Tờ mười nghìn 
Ngân hàng Indonesia
Mầu tím đẹp
Sinh nám 2005
Lành
Bao ship