Khung 2 1976 ngôi sao Uncut 16 tờ Series đẹp: 00.XX.84.84* ( XX số đẹp )
Có tờ Series 3 cặp Taxi: 00.84.84.84⭐️ 
Chất lượng bị vài tờ có vết ố.