Tài liệu nghiên cứu
Viện quốc gia vi trùng học và khảo cứu bệnh lý gia súc ( đủ 23 trang) năm 1960
 
giá: 50 ngàn