Cuốn tập điều lệ và khai ghi tên mua cổ phần và đống tiền của công ty nặc-danh  “thiện-tâm cong ty” ( thitaco) của phòng Chưởng khế saigon

22 trang đều có tem và mộc

Giá 220 ngàn đồng bao ship