Gl bằng tốt nghiệp Viện Đại học Đà lạt.  Bằng khổ lớn, giấy cứng, hóa văn chìm. Chữ ký sống. Khuyết tên chủ nhân. 300k.
Lưu ý: Bằng thật.

 
 


Cám ơn.