Khổ 32 cm* 49 cm , 12 tháng với tờ bìa là 13 tờ 
Tình trạng còn khá đẹp