Cặp cảo chữ C đẹp keng chưa có dấu xài
Gía 160k - O9-34-43-58-39