- Quat Thôi Máy Công Nghiêp Nhât Có Nuoc Giãi Nhiêt , Mô Tø Chay Nhanh Manh
-Có Bát Bát 2 Bên  ,Sů Dųng Gán Phòng Làm Mát Máy ,Máy Hàn Linh Tinh ....
- Tình Trang Qua  Sů Dųng Gân Nhů Mói ,Điên 100 V ,Cái Năng  Khoãng 10 kg 
- Hình Ãnh Thông Sô Thůc Tê  
- Nhů Hình ( 750 k ) - Bê Ngang 


- Bê Dài - Quat Thôi Làm Mát  Lò Sây Bo Mach Công Nghiêp, Hàng Tháo Máy - Mói Thůc Tê Nhů Trong Ãnh  
.- Nhů Hình  ( 850 K 1 Cái  ) 

                                            -  CALL -  

                                       - 0903699982 -