- Quat Thôi Máy Công Nghiêp Nhât Có Nuoc Giãi Nhiêt , Mô Tø Chay Nhanh Manh
-Có Bát Bát 2 Bên  ,Sů Dųng Gán Phòng Làm Mát Máy ,Máy Hàn Linh Tinh ....
- Tình Trang Qua  Sů Dųng Gân Nhů Mói ,Điên 100 V ,Cái Năng  Khoãng 10 kg 
- Hình Ãnh Thông Sô Thůc Tê  
- Nhů Hình ( 750 k ) - Bê Ngang 


- Bê Dài 
                            -  CALL -  

                      - 0903699982 -