- Ô Căm Nguôn Điên Công Nghiêp Hàng Tháo Máy Gân Nhů  Mói
- Nhů Hình ( 320 k 1 Cái ) -Đèn Cãnh Báo Máy Công Nghiêp 
- Nhů Hình ( Trøn Nhů Hình 750 k ) 
                                  - CALL - 

                            - 0903699982 -