- 2 Loai Quąt Hút _ Thôi Đúc 

- 01 - Quąt Hút Đúc 
- Nhů Hình ( 900 k ) 1 Cái 


-02 -  Quat Thôi Anh Tháo Máy Công Nghiêp 
- Hinh Ãnh Chup Thůc Tê ( Các Bác Coi Ki Dùm )
- Nhu Hinh ( 750 k ) 

    
   
    
 
   

  
  
   
 

           - CALL - 

                             - 0903699982 -