-  Tron Lô Con Tán 6 > 8 Li Luôn Long Đên Dinh Theo Hàng Nhât ( Lông Đên Que ) Mói 100 % ( Khoãng 15 Kg 
- Hàng Sů Dųng Trong Nhà Máy Lăp Ráp ÔTô 
_ Con Tán 6 Li Xài Chia Khoá 10 

_Con Tán 8 Li Xài Chia Khoá 12 

- Hàng Nhâp it Có Ngoài Thi Truong 
- Bán Là  Bao Góm 2 Loąi 6 Và 8 _ Không Có Lůa Ra _ Bán Lĕ Khoãng 5 Kg  Mói Bán 
- Nhu Hinh ( 120 k 1 Kg )


           - it Ngôi Máy Các Bác Làm On 
                                  - CALL - 
                              - 0903699982 -