- 2 Loąi Quąt Thôi Lò Nhât Mói 
- Nhů Hình
 - 01 - Loai 

- Quąt Thôi Lò Turbo Aire  
- Tinh Trąng Hàng Nhâp Mói Chua Sů Dųng
- Thông Sô  240 V / 50 HZ 
- Trong Luong 1,Cái Năng 3 Kg 
- Chât Liêu Săt Mą Këm 
- Băt  Đúng Hay Năm Tuy
                   
  


 
   
 
 

                            - CALL -
                     - 0903699982 -