- Bô Dây Cáp Sac Tháo Máy Đê _ Sac Binh Nhât 
- Tinh Trąng Tháo Máy Đê _ Sąc Nhât ( Máy Hů Bô Bình Kich )
-:Dây Cáp 10 li _ 2 Kęp Dày Cúng Xài Lâu Bên _ Dây Vói Kęp Vùa Sąc Vùa Đê Máy 
- Dây Dài Hon 1 M 
- Nhu Hinh ( Bô Dây Kěp 450 k )
- Tháo Trong Máy Dúói Đây                           - CALL -
                    - 0903699982 -