- 2 Biên Thê Tháo Trong Bô Điêu Khiên Máy Ép Keo Công Nghiêp Đòi Cao 
- Hàng Tháo Tů  Đęp Gân Nhů Mói 
- Nguôn Vào Tù 200 / 220 / 230 V Đů Điên Chú Không Phãi 180 / 200 V Nên Giá Hoi Cao 

- Thông Sô 
- 200 / 220 / 230 V Ra 100 / 110 V / 500 VA 
- Ttong Luong Năng 8 Kg 1 Cái 
- Nhů Hình ( 1.150.000 1 Cái )
                        - CALL - 
                  - 0903699982 -