- 2 Bâu inot Chúa Hoi Máy Đóng Màng Co Máy Thůc Phâm Công Nghiêp 
- 1 Máy 1 Cái Sů Dųng 1 Cái 
- Chât Liêu inot Không Hít _ inot Dày Môi Hàn Máy To _ Cúng Chât Luong _ Sů Dųng 2 Bâu Nôi Vào Làm Bâu Đôi Máy Nén Khí Chúa Hoi Xài Lâu Bên 
- 1 Cái Năng Khoang 8 kg 
- Chiêu Dài Hon 40 ( 4 Tâc ) Đùòng Kính 18 ( 1 Tâc 8 

- Nhu Hinh ( Đã Bán ) 

- Các Bác Làm On Vui Long Xem Ki Giá Thông Sô Rôi Goi - Đùng Nhān Tin Hõi Cho Vui _ Không Ship COD _ Giá Chua Bao Gôm Phi Ship - 
                       - CALL -
                - 0903699982 -