- Đèn Sây Máy Phun Thôi Son Công Nghiêp 
- Chât Liêu  Nhôm Đúc Nguyên Khôi _ Kê Cã Choá Đèn Chông Âm _ Hoi Núóc 

- 1 Bô Đèn Gôm 2 Bóng  Năm Song Nhau   _ Bóng Năm Trong Ông Kinh _ 1 Bóng 20 W _ 1 Bô 2 Bóng Là 40 W 

- 2  Đâu Boc Trong Ông Nhôm Luôn Hôp Điêu Khiên 
- 1 Bô Khoang 20 kg 

- Chiêu Dài 71 Cm ( 7 Tâc 1 ) 
- Điên 220 V 50 / 60 HZ - 40 .C _ Đúng Điên Hàng Mi Chánh Gôc _ 

- Hiêu HOUSTON TEXAS USA _ 

- Đèn  Có Công Dųng Quay Lên Xuông  - Trên Dàn Quąt Hút Mùi 
- Hàng it Có Ngoài Thi Trùòng ( Chi Theo Máy Đem Vê )_ Cúng Cáp Thay Bóng Găn Nhà Kho _  Tàu Thuyên _ Trang Trí Quán Cà Phê Linh Tinh Đúng Phong Cách Cô Điên 
- Nhu Hinh ( Hàng Đôc Giá Hoi Rát ) Các Chú _ Bác _ Anh Coi Đúng Yêu Câu Goi _ Làm On Đùng Hõi Cho Vui - Loai Bát Nhôm - Loai Bát Sāt 


- Chiêu Dài 
- Chô Xoay Lên Xuông 


- Lúc Băt Trên Máy - Tem Thông Sô 
- Ngày T Khai Sinh Cůa Em Nó 

- Hôp Đůng Tăng Phô 


- Năp Chup _ Ron Chông Núóc 
- Năp Che Ánh Sáng Nhôm Cuôn Dày 


- Lúc Thay Bóng Điên Tů LED
                      - CALL - 
                 - 0903699982 -