- 01 - Biên Thê TOYODEN Nhiêu Dòng Điên  
- Hàng Qua Sů Dųng Thâo Tů Điên 
- Thông Sô 12 _ 10  - 16 _ 18 V - 200 _ 220 V 
- 01 - Nhu Hinh ( 750 k )- 02 - Biên Thê TOYODEN Hàng Tháo Tů Điêu Khiên 
- Thông Sô _ 100 / 110 V 
- 0 / 30 V _ 0 / 25 / 28 V 
- 2 A / 30 / 120 VA 
- Nhů Hình ( 420 )- 3 Loai Biên Thê TOYOZUMI Hàng Nhât Thông Sô Đů Điên 
- Hàng Tháo Tů Điêu Khiên Máy Ép Keo Đòi Cao 
- Sů Dųng Cho Các Máy Nhât Điên 100 / 110 / 115 V _ Ruôt Dây Đông Dân Điên _ Không Nóng Bão Đãm Cho Các Máy Móc Dųng Cų 
- Gôm 3 Loąi  - 

- Loai 500 VA 
- Nhu Hinh ( 1.150.000 )- Loai 300 VA 
- Nhů Hình ( 750 K )- Loai 200 VA
- Nhů Hình ( 580 k )
                - 0903699982 -