- Tay Đèn Lúp inot Tròn 
- Băt Kęp Treo Quay Qua Ląi Lên Xuông ( Đa Sô Ông Vuông _Tròn itGąp ) 
- Hàng Nhâp _  Khu Công Nghiêp Qua Sů Dųng Đem Vê Thay Bóng Điên Tů 220 v Xài 
- Không Có Bóng _ Kính Lúp ( Bį Tháo Trong Khu Công Nghiêp Lúc Đem Ra )
- Nhu Hình ( 1.250.000)


                        - CALL -
                  - 0903699982-