- Hôp Và Kéo Dųng Cų Cůa Máy Kiêm Tra Nhip Tim 
- Thiêt Bi Y Tê Hàng Chuân Chinh Xác _ Công Nghê Cao 
- Hàng Nhâp Hiêu PHILIPS 
- Đô Mói Chůa Sů Dųng ( Do Hêt Thòi Hąn ) 
- Chât Liêu Da Mêm 
- Hôp Nguyên Lành _ Sů Dųng Đůng Đô Sůa Chůa Linh Tinh 
- Hôp 2 Ngăn Muôn Giű 2 Ngăn Hay Căt Bõ Tuy Minh 
- Nhů Hình _Hôp 70 k 1 Cái ( Chī Hôp Không )
- Kéo inot Cán Nhůa Năm Trong Hôp Dųng Cų Y Tê PHILIPS 
- Dųng Cų Chuyên Dùng Y Tê Cůc Bén _ Hàng Theo Dųng Cų  Máy Đo 
- Măt Kéo 1 Bên Răng 1 Bên Băng 
- Nhu Hinh ( 45 k 1 Cây 10 Cây 420 )
                        - CALL -
                 - 0903699982 -