- Quat Thôi Nhôm MITSUBISHI Tôc Đô Cao  _ Thôi Lân 2 Tâng Cánh Quąt 
- Thâo Máy Làm Mát Két Giãi Nhiêt Máy Phay Lade Nhât 
- Chât Liêu Nhôm Công Nghiêp Chiu Nhiêt _ Đúc Nguyên Khôi Luôn Cã Cánh Quąt 
- Hàng Đęp Gân Nhu Mói _ Dây Nguôn Vào Chât Liêu Bąc 
- Sů Dųng Nguôn 200 V 3 Pha ( Vê Xài Biên Tâng ) 
- 1 Câi Năng 13.5 kg 
- Tôc Đô 3.350 rpm _ Tôc Đô Cao Trón Quay Nhę 
- Nhu Hinh 


                          - CALL -
                    - 0903699982 -